Rotterdam geeft korting op doorvoer zeecontainers

De tarieven die bezoekende zee- en binnenvaartschepen in Rotterdam betalen stijgen volgend jaar 0,5%. Dat is de helft van de inflatie in het afgelopen jaar. De prijsverhoging is werd vorig jaar voor drie jaar afgesproken met Deltalinqs (havenondernemers), VRC (cargadoors) en VNPI (olieindustrie).

  • Rotterdams havengeld voor zee- en binnenschepen in 2016 met 0,5% omhoog

Partijen spraken in 2014 af om voor een periode van drie jaar de tarieven te laten stijgen met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar. Daarnaast handhaaft het Havenbedrijf een aantal gerichte maatregelen om specifieke segmenten, zoals het transshipment (doorvoer) van containers over zee, te stimuleren.

Zeehavengeldtarieven

In de containersector zet het Havenbedrijf in op een toename van het aantal transshipment containers. Deze gaan, nadat ze per zeeschip zijn aangekomen, vanaf de terminal direct over zee verder naar een andere Europese haven. Het havengeld voor zo’n container is gemiddeld ongeveer 8 euro.

De huidige korting van 2,50 euro wordt in 2016 verhoogd tot 3,75 euro per deepsea container. Voor feeder containers blijft de bestaande transshipmentkorting van 2,50 euro per container de komende twee jaar bestaan.

Transhipment

Havenbedrijf Rotterdam wil zo de markt verleiden fors meer transshipmentlading via Rotterdam te verschepen. Daarbij wordt de extra stimulans voor containerschepen om per keer dat ze naar Europa komen Rotterdam twee keer aan te lopen gehandhaafd.

Bij zo’n tweede bezoek door deepsea (intercontinentaal varende) containerschepen is het tarief 25% van het normale tarief. Dit stimuleert dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten.

Conform de vorig jaar met de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) gemaakte driejarige afspraak, blijft het tarief voor tankers met ruwe olie ook in 2016 1,5% achter bij de inflatie. Dit betekent dat het tarief in 2016 0,5% daalt.

De bestaande korting voor schone schepen, de Environmental Ship Index (ESI), wordt voortgezet. Schepen die op de index 31 punten scoren krijgen een korting van 10% op het scheepsdeel van het haventarief. Die korting wordt verdubbeld als schepen relatief weinig stikstof uitstoten. Hiervoor moet een schip volgens de ESI minimaal 31 punten scoren op het onderdeel NOx-uitstoot.

Afgesproken is de komende jaren door te gaan met het versterken van het ‘spoorproduct’ van Rotterdam door een bijdrage te blijven leveren aan nieuwe spoorverbindingen door onder andere het project Rail Incubator.

Binnenhavengeld

Vanaf 1 januari 2015 zijn Rotterdam en de Drechtsteden één gebied waardoor schippers één in plaats van twee abonnementen nodig hebben en de opgaves makkelijker zijn. Daarnaast blijft de milieukorting gehandhaafd en wordt er gewerkt aan het klantvriendelijker maken van het binnenhavengeld systeem. Dit betekent voor 2016 dat, net als voor de zeehavengeldtarieven, voor de binnenvaart is afgesproken om de tarieven met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar te indexeren. Voor 2016 is dat 0,5%. (DvdM)