CBRB kapt met Transitiecomité

Voorzitter Ir T.G. Muller heeft vandaag aan de minister van Infrastructuur en Milieu, aan het transitiecomité en aan de leden bekend gemaakt dat het CBRB voornemens is haar deelname aan het transitiecomité te beëindigen. Op korte termijn zal een daartoe strekkend voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. In afwachting van de besluitvorming in het bestuur zal het CBRB afzien van verdere deelname aan de activiteiten van het transitiecomité.

CBRB kapt met Transitiecomité

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het transitiecomité is geconstateerd dat de heersende mening binnen het CBRB volledig is omgeslagen, meldt de organisatie in een persbericht. ‘Werd de beoogde vorming van één brede branchevereniging van meet af aan – ondanks enige scepsis bij enkele ledengroepen – positief beoordeeld, thans moet worden vastgesteld dat het voor de meeste ledengroepen, en voor directie en staf van het CBRB een uitgemaakte zaak is dat die doelstelling niet gerealiseerd is en met de tot nu toe gevolgde werkwijze ook niet gerealiseerd kan worden.’

In zijn brief aan de leden schrijft Muller: ‘De oorzaak van deze omslag is er vooral in gelegen dat ons vertrouwen in het comité herhaaldelijk onterecht is gebleken. Daarbij speelt niet alleen de werkwijze een rol, maar ook het feit dat van een onafhankelijke vervulling van het voorzitterschap geen sprake meer is. Sinds kort geldt dat niet alleen voor het transitiecomité, maar ook voor de "Stichting Beheer NN-gelden" (voorheen Stichting Kantoor Binnenvaart) en voor het recentelijk opgerichte "Droge Lading Comité".

‘Daarnaast moet worden onderkend dat het ondernemerschap in een groot deel van de particuliere binnenvaart sterk beïnvloed wordt door private omstandigheden en overwegingen. Met name bij langdurige economische tegenspoed is daardoor het cultuurverschil met ondernemingen waarbij dat niet het geval is minder gemakkelijk te overbruggen. De recente initiatieven gericht op ingrepen in de vrachtenmarkt hebben dit verschil verder geaccentueerd en tevens voor andere leden de vraag opgeworpen of de naleving van het mededingingsrecht binnen het CBRB naar behoren is gewaarborgd.’

Feitelijke ontwikkelingen

Aanleiding tot deze stap vormen de recente ontwikkelingen die volgens het CBRB als volgt kunnen worden samengevat.

 1. Onderhandelingen in het transitiecomité onder leiding van de heer Kraaijeveld hebben in tweeënhalf jaar geen gezamenlijk gedragen verenigingsmodel opgeleverd waarin bestuurlijke zeggenschap voor alle bijdragende ledengroepen is gewaarborgd. Klaarblijkelijk wordt dit veroorzaakt doordat er geen consensus over de operationele strategie bestaat. Vragen als: ‘Wat moet BLN haar leden kunnen bieden?’, ‘Hoe kunnen de verschillende ledengroepen, met respect voor hun identiteit en specifieke belangen, bijeen gehouden worden?’ en ‘Welke contributies zijn ledengroepen bereid daarvoor op te brengen?’ zijn nog volstrekt onvoldoende beantwoord. Constructieve initiatieven van het CBRB met betrekking tot de opzet van een geïntegreerde bureau-organisatie, de juridische vormgeving van de vereniging en het stelsel van contributies hebben daarin geen verandering kunnen brengen.
  Sinds kort is de heer Kraaijeveld eigenstandiger gaan opereren; zo heeft hij bijvoorbeeld, buiten het transitiecomité om, het voorzitterschap van een door de ‘grote rijnvaartondernemers’ opgericht ‘Droge Lading Comité’ op zich genomen.

 2. Sinds begin dit jaar bepleit de BBU, onder meer in daartoe zelf georganiseerde bijeenkomsten,  ter bescherming van particuliere scheepsexploitanten een ‘crisiskartel’ en maatregelen gericht op meer ‘markttransparantie’, die met name de provisies van tussenpersonen aan banden moeten leggen. Ter gelegenheid van het kamerdebat op 6 februari heeft de BBU daarvoor eigenstandig gelobbyd, buiten de gezamenlijke ‘briefing’ om.

 3. Omdat veel leden door het uitblijven van resultaten in de transitie-onderhandelingen hun geduld verloren hebben wil het bestuur van de Groep Varende Ondernemers zelf het voortouw nemen om BLN op te richten. Blijkens een interne enquête kiest het overgrote deel van de varende ondernemers ervoor het groepsbestuur te volgen.

 4. De stichting Kantoor Binnenvaart heeft op 25 maart besloten haar naam te wijzigen in ‘Stichting Beheer NN-gelden’ en haar statuten geheel opnieuw vast te stellen. Dit is gebeurd zonder het CBRB daarin vooraf te betrekken; eerdere desbetreffende voorstellen van het CBRB zijn daarbij genegeerd. Direct na de bijeenkomst van het transitiecomité op 28 maart heeft de heer Kraaijeveld tezamen met de heer Kortenhorst (BBU) een desbetreffend persbericht uitgegeven waarin het CBRB evenmin was gekend. Het CBRB heeft kenbaar gemaakt dat deze handelwijze en de inhoud van het bericht niet aanvaardbaar zijn.

Besluitvorming

Naar huidig inzicht zal het te nemen bestuursbesluit moeten inhouden dat de vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in stand blijft en niet zal opgaan in BLN.

Binnen de vereniging dient ook plaats en zeggenschap beschikbaar te blijven voor particuliere ondernemers die zich bij het CBRB thuis voelen. Niettemin moet er rekening mee gehouden worden dat leden van de Groep Varende Ondernemers hun lidmaatschap willen beëindigen teneinde zich elders te organiseren.  Indien dat leidt tot een krachtenbundeling van de particuliere binnenvaart kan een dergelijke ontwikkeling wellicht als positief worden beoordeeld.

De komende tijd zal het verenigingsbureau de bovenbedoelde feiten aan een kritische, doch zorgvuldige beoordeling onderwerpen en een voorstel tot besluitvorming formuleren dat zo spoedig mogelijk voor het bestuur wordt geagendeerd.

<iframe width="590" height="332" src="http://www.youtube.com/embed/kqT_jLSoEoA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Het CBRB laat het persbericht vergezeld gaan van een videocolumn waarin CBRB-directeur ing. Robert Tieman wordt geïnterviewd door Meindert Schut, adjunct-hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio.

Deel dit artikel

Reacties (14)

 • Rienk,

  Voor alle duidelijkheid, ik ben met de laatste ontwikkelingen niet ontevreden, misschien is dat niet duidelijk genoeg overgekomen.

  Geplaatst door: Sjaak van Wijk op
 • Goede morgen Rien,

  Jou stelling en ook van andere sceptici over gemakkelijk denken, kan ik ook zeker onderstrepen,maar tijden veranderen.
  Het inzicht van de particulier (80-90%), verlader, en toch ook zeker niet te vergeten de politiek, is niet meer te vergelijken met onze langdurige vakantie in 1993.
  Als de omgeving veranderd, en je ziet geen kans om dat te beteugelen, moet je andere maatregelen nastreven.

  Geplaatst door: Sjaak van Wijk op
 • Te gemakkelijk gedacht Sjaak. Tieman is heel duidelijk, het CBRB heeft nog nooit anders gehandeld,ze werken binnen kaders. Dus, of jij, als onderhandelaar moet instappen, of het lukt niet. Met verladers iets regelen waar de particuliere schipper echt beter van wordt is een utopie. Je zal af en toe een vuist moeten maken, ook de CBOB is daar niet toebereid, daarom heb ik een echte samensmelting nooit zien zitten. Zelfs een vergaande samengaan met Schuttevaer is gevaarlijk, voor de vereniging Schuttevaer welteverstaan. Een lid dat door onvrede opzegt, heb je zomaar niet terug. En dat gaat gebeuren.

  Er wordt gezegd, we moeten met een A4tje naar de minister. Die overigens maar een aantal jaar zit, en waar je altijd sceptisch mee om moet gaan, haar voorgangers zijn niet altijd betrouwbaar gebleken.
  Wat op dat A4tje staat is veel belangrijker. Als het enkel compromissen van compromissen zijn, dan beter niets. Slechter dan wat er de laatste tien jaar is gepresteerd kan niet.
  Laat Schuttevaer zijn vingers er niet aan branden, het is waardevol dat er een vereniging bestaat, die voor groot en klein de nautische zaken behartigd.

  Geplaatst door: Rienk abrahamse op
 • Goede morgen,

  Het is niet aan ons om te beslissen of CBRB wel of niet instapt, dat doen de leden daar zelf wel, hoewel ik nu de indruk heb dat het door personeel, directie, en de voorzitter op eigen houtje is verwoord en naar de minister schriftelijk zo is overgebracht.

  Alles nog eens overdacht, kom ik tot een iets ander standpunt dan Ger Veuger.

  Twee en een half jaar verknoeid, wordt er gesteld; ik had er nog een jaar voor over, om het in de meest juiste vorm te krijgen, voor de particuliere binnenvaart.

  Koppen rollen, wil Ger, naar aanleiding van zijn waarschuwingen; dit lijkt mij onwaarschijnlijk, want de meerderheid van de leden, zowel van Schuttevaer, als van de BBU (in beide gevallen overweldigende meerderheid) hebben deze richting bepaald, ondanks waarschuwingen van Ger, maar ook van andere gewaardeerde leden binnen Schuttevaer en de toen nog toekomstige BBU.
  Sterker nog er is op het Congres te Emmerich door een groep leden zelfs geëist om op zeer korte termijn als Schuttevaer toe te treden en zich op het spoor van de Transitie trein te zetten,
  Werd door Ger zelfs nog als chantage betiteld, maar gaf zelf te kennen bij Schuttevaer als bestuurder te stoppen als ze de trein gingen halen, waar zit het verschil?
  Ik zelf was op de terugweg vanaf Emmerich eigenlijk ook bang dat Schuttevaer de trein ging missen, maar gelukkig is dat meegevallen.

  Conclusie: Dat Schuttevaer altijd de Sjaak is.
  Transitie in Koppen rollen.
  Transitie uit Koppen rollen.

  Dus per direct nieuwe vacatures vacant,

  Om nu het belachelijke wat te verzachten geven we ze uit mijn optiek toch het voordeel van de twijfel, en blijft een hoop kennis in de branche.
  Dit geld in zekere zin ook voor de huidige bestuurders van de BBU, ze zullen het nooit goed doen voor 100 % van de leden, maar tussen de 80 en 90 % vindt ik toch een behoorlijke score voor een bestuur van allemaal individuen.
  Dus Ger, politiek gezien anno 2013, is er wat mij betreft geen reden tot een parlementaire discussie of een motie van wantrouwen ten opzicht van de door mij gesteunde clubjes.

  En om met Peter te eindigen, hij heeft gelijk, men hoeft denk ik niet te wijzen, sommige dingen lossen zich zelf wel eens op.

  C’est la vie, Zo is het leven
  Voor ieder een fijn weekend gewenst.

  Geplaatst door: Sjaak van Wijk op
 • Mijnheer Dirk.
  U bent waarschijnlijk heel jong?
  En heb nog vertouwen in de minister?
  Als u diverse ministers heb zien gaan en komen.
  Dan blijft van dat vertrouwen niet veel over!
  Een vakbond word door leden betaald Dus de belangen van de leden staan voorop En niet de belangen van de minister!

  Geplaatst door: gerrit verheij op
 • Vergeten de kraaiers van plezier opeens niet iets?
  Wat had de Minister ook al weer gevraagd/geeist van de binnenvaartorg.?
  Hadden de werkers aan deze opdracht niet gezegd dat er nog een lange weg te gaan was, vanwege de totaal verschillende/complexe standpunten van de diverse binnenvaartbonden?
  Nu orakelen de pessimisten van “dit hebben we altyd al voorspeld ” maar wat hebben julie dan gedaan met de oproep van de Minister?
  Laten we nu eerst maar eens het antwoord van de minister afwachten,en daarna kunnen de pessimisten het glas gaan heffen op de in hun ogen victorie.
  Jullie weten het beter dus gaan jullie nu maar eens praten met de Minister.

  Geplaatst door: Dirk Steenstra op
 • Is er dan niets bereikt ?
  1e-De varende particulieren hebben CBRB losgelaten en groeperen zich met de andere BBU leden in een centraal overleg orgaan.
  Is dat niets ?
  2e-Tevens laat de CBRB zien hoe complex het is om alle belangen te willen behartigen.
  Ook dit is in iedergeval iets.
  3e-Door alles te laten zoals het was, kwamen we zeker niet verder.

  Geplaatst door: Cornelis Blonk op
 • Aan allen,

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een toch wel verwachte stap vind van het CBRB. In euforie dacht ik ruim twee jaar geleden ook dat het mogelijk was die ene brancheorganisatie. Tot het moment dat de politieke realiteit weerbarstiger bleek te zijn.

  Ik mag nu iets meer als een jaar meelopen in het organisatiewezen en kan met zekerheid zeggen dat dhr. Meeusen en dhr. Veuger al een tijd waarschuwen en in hun analyses gelijk hebben gekregen.

  Ik hoop en wens dat er door alle bestuurders goed met de nieuwe situatie wordt om gegaan en dat het niet ten koste gaat van de toekomst voor de binnenvaart. Sinds de start van het Transitiecomité is dat helaas wel zo geweest in mijn optiek, tot het moment dat BBU zijn eigen weg koos m.b.t de crisis.

  Met vriendelijke groet

  Geplaatst door: Ron Breedveld op
 • Hallo Hallo. Ja Sjaak ik vind het iets te makkelijk om te roepen, zo is het leven, en over te gaan tot de orde van de dag.Er is twee en half jaar tijd verknoeid. daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan , daar zijn mensen voor verantwoordelijk die dienen zich te verantwoorden. Ik kan het de CBRB niet kwalijk nemen die hebben gedaan wat van hun verwacht word door de belangrijkste groep van hun leden.
  Maar er is ook een andere kant de BBU en de Koninklijke Schuttevaer die dit hebben laten gebeuren . Laten we niet veronderstellen dat ze het niet hebben geweten. Ik heb ze persoonlijk meermaals gewaarschuwd dat dit zou gebeuren .
  Of ben ik niet duidelijk genoeg geweest op de Kadervergaderingen van de Koninklijke Schuttevaer?
  Niet 1 maal niet 2 maal maar 3 X heb ik u gewaarschuwd voor deze uitkomst ook op het Congres in Emmerich was mijn boodschap duidelijk.
  Het word nu tijd om de verantwoordelijken voor dit wanbeleid ter verantwoording te roepen als zij niet uit eigen beweging de consequenties trekken uit hun foutieve inschattingen.Wat natuurlijk normaal zou zijn , zelfs in onze politieke constellatie van 2013 zou je dit niet overleven.Maar daar voor hebben we bestuursvergaderingen en /of leden vergaderingen om dit te regelen .Want zoals Robert Tieman terecht zegt water en olie kun je niet mixen .
  Ik hoop en verwacht dat de Koninklijke Schuttevaer nu ook zijn consequenties trekt en op houd met dit gedoe voor dat ze de steun van de EVO verliezen binnen het Centraal Overleg Vaarwegen.Want ook dit heb ik al 3 jaar lang voorzegt dus zeg niet wat gebeurd ons nu weer.
  Houd eindelijk eens op met het verkeerd inschatten van de positie van de Schuttevaer.
  Het heeft nu al genoeg leden en geld gekost. 3 jaar van intensief overleg terwijl uw achterban kopje onder gaat . Er kwam helemaal niets uit uw handen dat de binnenvaart verder bracht in deze benarde tijden. Ik heb niet voor niets mijn bestuurslidmaatschap beëindigd van de afdeling IJsseldelta-Zwartewater van de Schuttevaer dat is geen geheim en ik ben niet blij dat ik gelijk heb gekregen maar het verdient wel een heroverweging van het beleid.Was getekend Ger Veuger

  Geplaatst door: Ger Veuger op
 • Wanneer men het onverenigbare wil verenigen krijgt men het deksel op de neus. De CBRB krijgt nu de zwarte piet, terwijl zij niets anders doet dan aan de koers vasthouden die zij al decennia lang vaart. Er waren wel mensen die waarschuwden, maar die werden genegeerd. Het lijkt mij daarom niet onverstandig dat voor men op de splinter in het oog van de CBRB wijst, eerst de balk uit het eigen oog laat verwijderen.

  Geplaatst door: Peter Meeusen op
 • Geachte Ondernemers in de Rijn- en Binnenvaart,

  Als de Rijnvaartcommissaris voor Nederland, de heer Ir. T. Muller, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het CBRB, zonder dat hiervoor een officieel bestuursbesluit aan ten grondslag ligt, zich zo voor het karretje van enkele leden binnen het CBRB laat spannen, dan dringt zich de volgende afweging op;

  Uit de handelswijze in bestuurszaken van de heer Ir. T. Muller, is nog eens te meer gebleken dat de heer Ir. T. Muller ook niet instaat is om de belangen voor Nederland bij de CCR nog langer geloofwaardig voor de Rijn- en Binnenvaart te behartigen.

  Ir. T. Muller dient de eer aan zich zelf te houden en dient op te stappen als Rijnvaart Commissaris. Zo niet, dient Ir. T. Muller van zijn post te worden ontheven. Want Nederland als toonaangevend Binnenvaartland wordt geschaad en verliest door zijn handelswijze aan status.

  Zijn draagvlak in de sector was al gering, mede gezien o.a. de overgangsregelingen, technische eisen en een aantal andere zaken. De heer Ir. T. Muller heeft nu het laatste beetje respect in de sector geheel verloren en is niet meer geloofwaardig.

  Mensen met bestuurlijke ervaring, visie, passie voor de sector en vooral een rechte rug zijn gevraagd en worden node gemist.

  Geplaatst door: Hens van Buren op
 • Had niet anders verwacht. Toch weer jaren uitstel , jaren geluld, zonder enig resultaat. En dat was de bedoeling van het CBRB.

  Geplaatst door: Rienk abrahamse op
 • C’est la vie,

  CBRB Het gaat U goed.

  Het varend bedrijfsleven nu eensgezind op weg.
  Ik denk dat het straks zeker niet slechter loopt, onder de paraplu van het BLN.

  Geplaatst door: Sjaak van Wijk op
 • Tja we zijn al uitgeknepen als een pers sinaasappel, en nu er wat vraag is om binnenvaart wat te spekken in de vorm van meer vracht word het de heren te heet onder der voeten. Ik ben alleen maar blij want vooral de hoogte van de vrachtprijzen staan nu eenmaal lijnrecht tegenover elkaar.

  Geplaatst door: Gerrie van Neijenhoff op
 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.