Studio Schuttevaer: Is taal echt de grote boosdoener bij aanvaringen?

Volgens een rapport van Intergo speelt taal steeds vaker een rol bij aanvaringen. Zeker sinds de komst van meertalige bemanningen nemen de zorgen over de taalbeheersing toe. Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepsverzekeraar EOC, NNVO en Platform Zero Incidents zijn er van overtuigd dat in toekomst het onvermijdelijk is dat Engels als tweede taal z’n intrede doet in de binnenvaart. Maar veel schippers zien dat totaal niet zitten. Vanmiddag praten we in Studio Schuttevaer uitgebreid over de rol van taal en communicatie  aan boord. En is het echt zo dat Engels onvermijdelijk is?

De helft van alle aanvaringen zouden verband houden met miscommunicatie. Foto ANP
De helft van alle aanvaringen zouden verband houden met miscommunicatie. Foto ANP

In de studio zitten:  Hens van Buren (schipper), Wouter van der Geest (Panteia en ex-sluiswachter), Maurits van der Linde van Platform Zero Incidents namens BLN Schuttevaer, Andreas Keller (NNVO) en Gerrit Bedet (oud-tankschipper).

Kijk vanaf 16:00 uur live mee via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=vvi8ty2lKhA

Deel dit artikel

Reacties (10)

 • Zwijndrecht 18 januari ’05

  Aan Kon.Schuttevaer
  Drechtsteden en Hoofdbestuur

  Van Dirk Zwijnenburg

  Betreft Engels als voertaal op de zee- en binnenvaart

  taal problemen zijn in 2005 en 2008 door de verkeersleiders van Post Dordrecht al onder de aandacht gebracht met mogelijke oplossing
  Geacht bestuur,

  Aangaande de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 oktober 2004 betreffende het gebruik van Engels als voertaal in de zee- en binnenvaart, heb ik getracht als oud-verkeersleider en af en toe nog actief varend lid mijn gedachten hierover op papier te zetten.
  Zodat de Kon. Schuttevaer een standpunt kan innemen namens de leden in deze, die naar mijn mening in de toekomst een bijdrage kan leveren aan een veilige afwikkeling van het scheepvaart verkeer in het algemeen. Eventueel voorstel Kon.Schuttevaer onder de aandacht brengen van de minister van Verkeer en Waterstaat c.q de betreffende autoriteiten.

  Ik ben blij dat de minister onderkend heeft dat het invoeren van Engels voor de binnenvaart extra gecompliceerd is, omdat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart naast de landstaal het Duits heeft aangewezen als taal voor communicatie met de walstations.

  Ik citeer uit haar brief:
  “Aangezien taalvoorschriften echter zeer gevoelig en bovendien internationaal overeengekomen moeten worden, wordt hier de weg van de geleidelijk gevolgd. Als eerste stap wordt er naar gestreefd naar acceptatie van Engels naast de landstaal en Duits als toelaatbare voertaal voor communicatie met binnenschepen. Zolang er echter nog geen gemeenschappelijke voertaal is kunnen en zullen mogelijke ( resterende) communicatieproblemen tussen zee- en binnenvaartschepen in de zeehavengebieden worden ondervangen door de verkeersdienstmedewerkers aan de wal. Zij kunnen de veiligheidsrelevante communicatie met een binnenschip in bijvoorbeeld het Duits vertaald doorgeven in het Engels aan het zeeschip in hetzelfde vaarwater.”

  Persoonlijk denk ik dat de Rijn- en Binnenvaart vaarweggebruiker niet massaal zal kiezen voor Engels als communicatie taal. Maar vast zal houden aan het Duits, ook in de toekomst. Door de vaart naar de Donaulanden en mede door de grote toevloed van bemanningsleden uit de voormalige Oostbloklanden is men al blij dat men het Duits als communicatietaal heeft. Dit waren ook de geluiden die ik kreeg van andere leden die ik ontmoet heb op de j.l. gehouden jaarvergaderingen van onze vereniging, waar ik dit onderwerp met hen besprak.

  Aangaande de voorgenomen invoering van het engels heeft de “Scheepvaartkrant” op haar website http://www.scheepvaartkrant.nl de volgende vraag aan haar lezers voorgelegd:
  “Moeten alle verkeersdeelnemers uit de zee- en binnenvaart de gezamenlijke voertaal Engels hanteren”.
  Deze Poll loopt vanaf 10 november 2004, nu ik dit opschrijf waren er 150 reactie binnen, onder te verdelen in:
  Ja , alleen Engels 36 % totaal Ja 36 %
  Nee, Engels naast Duits 21 %
  Nee, ik beheers geen Engels 6 %
  Nee, we leven in Nederland 37 % totaal Nee 64 %

  Gezien het bovenstaande zou het nuttig zijn om naar de verkeersdeelnemers toe meer duidelijkheid te verschaffen.
  Dit zou kunnen gebeuren om voor elke post c.q. marifoonblokgebied aan te geven welke talen Engels en/of Duits er buiten de landstaal en in welke rangorde, er voor de communicatie beschikbaar zijn.

  Ik zelf ben er voorstander van om als een soort buffer tussen de gebieden met Engelstalige invloedssfeer I.M.O. en de gebieden met Duitstalige invloedssfeer C.C.R. de verkeerspost Wemeldinge, Regioverkeerscentale Dordrecht, verkeerspost Schellingwoude en de verkeerspost Brandaris aan te wijzen als posten waarvan in hun blokgebieden naast het Nederlands, Engels en Duits gesproken wordt voor nautisch informatie.

  De verkeersleiders op deze posten moeten om deze nautische informatie in de verschillende talen te kunnen geven, scholing krijgen in Engels en Duits als hoofdvak

  De posten in wat ik noem het gebied met de Engelstalige invloedssfeer I.M.O. geven nautische informatie in het Nederlands c.q. Engels en vertalen dit indien nodig voor de Duitstalige verkeersdeelnemer.

  De verkeersleiders op deze posten moeten om deze nautisch informatie te kunnen geven en eventueel te kunnen vertalen, scholing krijgen in Engels als hoofdvak en Duits als bijvak.

  De posten, Nijmegen, Tiel en wijk bij Duurstede in wat ik noem het gebied met de Duitstalige invloedssfeer C.C.R. geven nautische informatie in het Nederlands c.q. Duits en vertalen dit indien nodig voor de Engelstalige verkeersdeelnemer.

  De verkeersleiders op deze posten moeten om deze nautisch informatie te kunnen geven en eventueel te kunnen vertalen, scholing krijgen in Duits als hoofdvak en Engels als bijvak.

  Het verdient aanbeveling dat in het “Handboek voor de Marifonie in de binnenvaart “, een uitgave van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Donaucommissie, in het regionale deel onder 4. (aanbevolen uitdrukkingen tijdens de vaart )de
  “Standard Marine Communication Phrases” worden opgenomen in vier talen naast elkaar, Nederlands, Engels, Duits en Frans.
  Zodat er een goede vergelijking naast elkaar te gebruiken is ten behoeve van de communicatie voor de verkeersdeelnemers onderling en met de verkeersleiders op de posten.

  De SMPC uitgaven in het Engels-Duits en Engels-Frans zijn verkrijgbaar in de betreffende landen. Deze vertalingen naast elkaar in kolommen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

  Met vriendelijke groeten,
  Dirk Zwijnenburg

  Bijlage: brief van Minister V&W
  Nr. 306 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 15 oktober 2004
  Op 7 september 2004 heb ik tijdens het Algemeen Overleg over de
  loodsenproblematiek (24 036, nr. 305) toegezegd schriftelijk nader te
  zullen ingaan op het gebruik van Engels als voertaal op de zee- en binnen vaart .
  In de zeevaart wordt de Engelse taal steeds meer gebruikt als voertaal in
  de onderlinge communicatie aan boord, met andere schepen en met
  walstations. De zeevaart is hierin echter nog niet zover gevorderd als de
  luchtvaart, omdat men in de zeevaart van oudsher niet gewend is om
  altijd Engels te spreken met bijvoorbeeld landgenoten. Ook het
  opleidingsniveau in de zeevaart is in algemene zin lager dan dat in de
  luchtvaart.
  Nederland steunt echter wel een ruimer gebruik van het Engels. Scheepsbemanningen worden steeds multinationaler. Een gemeenschappelijke
  voertaal aan boord is daarbij noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen, vooral op de scheepsbrug. Externe communicatie met andere
  schepen en met walstations kan daarenboven ook veiligheidsimplicaties
  hebben voor andere schepen in de omgeving. De communicatie, voor
  zover veiligheidsrelevant, dient dan ook plaats te vinden in een taal die
  door alle betrokkenen aan boord en door de overige verkeersdeelnemers
  wordt verstaan. In praktijk komt hiervoor alleen Engels in aanmerking.
  Internationaal is hierin recent een stap voorwaarts gemaakt door een in de
  Internationale Maritieme Organisatie overeengekomen wijziging van het
  SOLAS-verdrag. Met ingang van 1 juli 2002 is voor zeeschepen het
  gebruik van Engels verplicht voor de veiligheidsrelevante communicatie
  op de scheepsbrug (tenzij alle aanwezigen een andere gemeenschappelijke taal hebben) en voor de communicatie met andere schepen en
  walstations. Tevens zijn er zogenaamde «Standard Marine Communication Phrases» (SMCP) opgesteld en deels verplicht gesteld in de zeevaart
  opleiding. Met deze standaard zinnen wordt beoogd om misverstanden
  door het gebruik van slecht Engels zoveel mogelijk te voorkomen.
  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2004–2005
  KST80459
  0405tkkst24036-306
  ISSN 0921 – 7371
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 24 036, nr. 306 1Nationaal zijn de Rijkshavenmeesters bezig om Engels als voertaal voor te
  schrijven in de veiligheidsrelevante communicatie tussen de schepen en
  de walstations. Dit betekent dat ook de Nederlandse verkeersdeelnemers
  en loodsen aan boord van deze schepen Engels zullen moeten spreken
  met de Nederlandse verkeersdienstmedewerkers op de walstations. Dit
  gaat soms niet als vanzelfsprekend. Derhalve wordt de betreffende nationale Regeling communicatie en loodsaanvragen nu aangevuld met een
  sanctiebepaling om naleving zonodig af te dwingen.
  Nederlandse bemanningen, loodsen en verkeersdienstmedewerkers
  zullen hierbij ook zoveel mogelijk gebruik moeten maken van SMCP om
  goed begrepen te worden door anderen die mogelijk minder goed Engels
  spreken. Daarom wordt kennis van de SMCP opgenomen in het
  (bij)scholingspakket binnen Nederland.
  Binnen Nederland is er nog een extra complicatie bij de communicatie
  met zeeschepen binnengaats. Hier varen namelijk ook binnenvaartschepen, waarvoor binnen de Rijnvaart commissie overeen gekomen is
  dat naast de landstaal (i.c. Nederlands in Nederlandse binnenwateren)
  alléén Duits gebruikt mag worden in de communicatie met walstations.
  De mogelijke misverstanden die kunnen ontstaan tussen zee- en
  binnenvaartschepen door enerzijds het gebruik van Engels in de communicatie tussen zeeschepen onderling en tussen walstations en zeeschepen,
  en anderzijds het gebruik van Nederlands en Duits in de communicatie
  tussen binnenschepen onderling en tussen walstations en binnenschepen,
  kunnen echter pas volledig worden opgelost als alle zeevaart en binnenvaart verkeersdeelnemers een gezamenlijke voertaal beheersen. Het ligt
  voor de hand dat dit Engels zal moeten zijn. Aangezien taalvoorschriften
  echter zeer gevoelig liggen en bovendien internationaal overeengekomen
  moeten worden, wordt hier de weg van de geleidelijkheid gevolgd. Als
  eerste stap wordt gestreefd naar acceptatie van Engels naast de landstaal
  en Duits als toelaatbare voertaal voor communicatie met binnenschepen.
  Zolang er echter nog geen gemeenschappelijke voertaal is kunnen en
  zullen mogelijke (resterende) communicatieproblemen tussen zee- en
  binnenvaartschepen in de zeehavengebieden worden ondervangen door
  de verkeersdienstmedewerkers aan de wal. Zij kunnen de veiligheidsrelevante communicatie met een binnenschip in bijvoorbeeld het Duits,
  vertaald doorgeven in het Engels aan een zeeschip in hetzelfde vaarwater.
  Tevens heb ik tijdens het AOtoegezegd om de beoogde jaarlijkse
  evaluatierapporten van de loodsplichtflexibilisering aan de Kamer aan te
  bieden. Afspraken met de rijkshavenmeesters ter zake zijn inmiddels
  gemaakt. Het ligt in mijn bedoeling om de evaluatierapporten in maart
  van ieder jaar toe te sturen. In dit rapport zal, conform het verzoek van de
  Kamer, ook worden aangegeven of er sprake is van een toename in het
  aantal vrijwillige loodsreizen.
  De Minister van Verkeer en Waterstaat,
  K. M. H. Peijs
  Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 24 036, nr. 306

  Geplaatst door: 2biggen1945 op
 • And a point to the points.
  Onze huidig jonge generatie groeit op met Engelstalige slogans, liedjes en films.
  Ook heeft onze jongere generatie ten allen tijde Engels als hoofdvak.
  Duits en Frans zijn bij vakken.
  Maar velen laten dit vak vallen als dat mogelijk is.
  Dit is toch wel veel betekend voor de keuze van de Engelsetaal.

  Geplaatst door: DirkSteenstra op
 • Blijft altijd het volgen probleem over. Het accent van de moedertaal naar het Engels. Gaat dat dan zonder misverstanden. Ik geef deze vraag graag door aan de diverse kustwachtcentra. Kom er eens in…

  Geplaatst door: J.Teunisse op
 • Maar nu de andere kant.
  Al onze commutatie in de scheepvaart, is veelal in het Engels.
  Veel lading papieren, ijkrapporten zijn al in het Engels.
  Commutatie met personeel is in het Engels.
  Filipijnen, Letten, Litouwers, Roemenen en Bulgaren.
  En ook als je op scheepswerven komt met buitenlandse werklieden, is Engels de voertaal.
  Westerschelde en Rotterdams havengebied, is Engels de tweede taal.
  En omwille van de Duitsers en de Fransen die geen andere taal willen spreken, moeten we Duits al tweede taal gaan voeren.
  En alleen de Franseschippers uit de Saar spreken Duits.
  De andere Fransen verrekken het van wege heel oud zeer.
  Dan is de Engels taal toch mooi neutraal om die te spreken.
  En de meeste jongere Fransen, wel is waar beetje moeilijk, spreken dat ook.
  Het kan toch heel simpel met, green to green, of red to red.
  Duidelijk toch?
  Dus ik pleit voor Engels als tweede navigatie taal.

  Geplaatst door: DirkSteenstra op
 • Begrijp niet waarom er nog steeds charlatans zijn die het de binnenvaartbeleid willen bepalen.De mensen die willen verplichten zijn alleen maar op handhaving uit.Ambachtmensen leren het in de praktijk en niet uit theoretisch boek .De toekomst is toch onbemand varen ?Waarom dan Engels leren ?

  Geplaatst door: Bikkel op
 • Engels gaat, zeker in Frankrijk, het absoluut niet worden. Ik verwacht niet dat de sluiswachter van “ecluse 14” Engels gaat spreken. Bedenk ook dat in vele Duitse havens, met name in de tankvaart, het Duits als voertaal wordt voorgeschreven. Feit is dat de jeugd veelal Engels leert op school. omdat het internationaal wel handig is. Maar in de binnenvaart zie ik het nog niet “werken”. het Duitse taalgebied is behoorlijk groot. Als je de taal taal van het land waar je bent niet verstaat of spreekt ben je echt gehandicapt. Daar helpt Engels niet aan. Ook dat moet je beheersen. Denk aan Louis van Gaal, die zei: “That’s different cook” Die Engelsen snapten er niets van.. Of een bedrijf die in zijn regeltjes het over een Pantzer hat. Men bedoelde een tank van een tankschip. Dat heet in het Duits gewoon Tank. Een Pantzer is ook een tank, maar een Duitser verstaat daaronder een legervoertuig met een kanon er op. Maar wat roepen in een andere taal kan ook misverstanden geven. De vraag is waarom men niet gewoon in de vrije tijd thuis een cursus Duits doet. Ook in het internet zijn voor weinig geld ook cursussen beschikbaar.
  Als Engels de voertaal moet worden dan zal dat ook eerst internationaal besproken moeten. Never say never.

  Geplaatst door: gerrit250 op
 • Ik heb afgelopen vrijdag, via zoom in de studio van Schuttevaer, deel genomen aan de discussie over het Engels als 2de voertaal in de binnenvaart. Ik krijg de indruk, dat onder het mom van veiligheid, 90% van de schippers die goed met elkaar kunnen communiceren, belast worden met het probleem van 5/10% van de schippers dit gebrekkig of helemaal niet kunnen. Het doel van Maurits van der Linde, die blijkbaar BLN, EOC en PZI vertegenwoordigd, is dat 90% van de schippers verplichten worden Engels te gaan leren, zodat ze nautisch als 2de voertaal in het Engels kunnen communiceren. Te gek voor woorden, omdat deze grote groep schippers geen enkel communicatie probleem heeft. Het lijkt mij beter om de 5/10% van de schippers die niet instaat zijn goed te communiceren, zich laten scholen in het Duits, de huidige 2de voertaal. Het zou ook prettig zijn voor de overige scheepvaart, als RWS eens echt op het communicatie probleem zou handhaven. Dat lost ook problemen op. In de wetgeving staat duidelijk omschreven, hoe er gecommuniceerd moet worden. Ook vind ik het de verantwoordelijkheid van de werkgever, dat zijn mensen kunnen communiceren in de taal die gewenst is. Wij zijn 26 jaar geleden begonnen met Slowaakse medewerkers. De eerste investering die wij hebben gedaan in deze mensen, was een cursus Duits. Ook een argument om heel de binnenvaart op te zadelen met het Engels, was dat de medewerkers op de verkeersposten niet meer in het Duits onderricht zijn. Is dat het probleem van de scheepvaart? of het probleem van RWS? Daar komt bij, dat mijn inziens, ruim de helft van de verkeersposten overbodig zijn geworden doordat zo goed als alle schepen zijn uitgerust met een kaartsysteem, waarop al op kilometers afstand de overige scheepvaart is te traceren. Als al die overbodige medewerkers van de verkeersposten, op de werkvloer zouden gaan handhaven, zijn een hele hoop problemen snel opgelost. Een boot langzijde en een medewerker van RWS in de stuurhut, die de nodige voorlichting komt geven of komt hamdhaven is n.m. veel efficiënter, dan een verkeersleider die maar roept, met dat schip heb ik geen contact gehad. Zou ook BLN willen adviseren om naar de schippers te luisteren, voordat ze zich achter het Engels als 2de voertaal scharen. Ik heb trouwens niet de illusie, dat men in Duitsland en Frankrijk de handen op elkaar krijgt om het Engels als 2de voertaal in te voeren. Mijn inziens een missie die gedoemd is te mislukken.

  Hens van Buren

  Geplaatst door: Hanna van Buren op
 • Engels als voertaal zou de oplossing kunnen zijn. Dit betekend niet dat een ieder vloeiend Engels op HBO moet beheersen. In de luchtvaart wordt standaard Engels als voertaal gehanteerd waarbij fraselogie wordt gehanteerd. Korte mededelingen die iedereen kan leren. Standaard uitdrukkingen die nu ook al worden gebezigd zoals “ stuurboord, stuurboord passeren”. Ik vlieg al 30 jaar als privé vlieger Europa rond en met deze fraselogie in het Engels kun je in ieder land terecht. Je spreekt allemaal de zelfde fraselogie. Zie het als de Euro. Vroeger kon je bij iedere grens je geld wisselen voor de valuta van het te bezoeken land. Nu kunnen we met de euro heel Europa door. Straks met de Engelse fraselogie?

  Geplaatst door: Erwin Gerwig op
 • Als je alle Europese schippers vak-Engels wil leren, dan zijn we nog wel tientallen jaren verder. Velen kennen wel wat Engels, maar dat is Engels uit films en (a)sociale media. Het moet dan zeker marine-Engels zijn met gestandaardiseerde termen, zoals op zee. Maar ook op zee gaat de communicatie lang niet altijd goed. En dan nog de manier waarop je Engels praat. Engels door een Fransman gesproken klinkt totaal anders dan Engels door een Pool gesproken. En Engels door een Engelsman gesproken kun je het moeilijkst verstaan.

  Geplaatst door: Seuter op
 • In 2010 speelde deze discussie over de voertaal in de binnenvaart al.
  Ik heb toen in een reactie geschreven dat men zal moeten wachten
  tot de generatie van voor de leerplichtwet voor schipperskinderen (1968)
  is uitgestorven en die is nu ongeveer aangebroken . Maar , ook ik heb mijn bedenkingen, ik ben 10 jaar geleden (aflossen) gestopt met varen en toen
  was het met name bij de grote duwvaart die 1/3 op Duits- en 2/3 op Nederlands gebied varen , zich in het Duits bij de verkeersposten melden omdat zij het Nederlands niet goed beheersten . Nog maar te zwijgen van Frankrijk, ook daar moet de jeugd in het voortgezet onderwijs Engels leren , maar probeer het maar eens , ze vertikken het ! Al die ’rare’ aanvaringen en aanlandingen van de laatste jaren komen volgens mij door een gebrek aan praktijk ervaring . Ik kwam met 12 jaar van school en kon mijn Rijnpatent pas met 23 jaar verkrijgen , dat waren 11 praktijk jaren en dat is volgens mij het verschil met de schades die per jaar genoemd zijn. Ik heb ze in mijn 50 jarige ’carrière’ nog niet gehaald . U hoort mij niet zeggen dat we naar die tijd terug moeten, maar wens u allen een goede vaart.

  Geplaatst door: Cargo op

Reageer

Studio Schuttevaer: Is taal echt de grote boosdoener bij aanvaringen? | Schuttevaer.nl

Studio Schuttevaer: Is taal echt de grote boosdoener bij aanvaringen?

Volgens een rapport van Intergo speelt taal steeds vaker een rol bij aanvaringen. Zeker sinds de komst van meertalige bemanningen nemen de zorgen over de taalbeheersing toe. Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepsverzekeraar EOC, NNVO en Platform Zero Incidents zijn er van overtuigd dat in toekomst het onvermijdelijk is dat Engels als tweede taal z’n intrede doet in de binnenvaart. Maar veel schippers zien dat totaal niet zitten. Vanmiddag praten we in Studio Schuttevaer uitgebreid over de rol van taal en communicatie  aan boord. En is het echt zo dat Engels onvermijdelijk is?

De helft van alle aanvaringen zouden verband houden met miscommunicatie. Foto ANP
De helft van alle aanvaringen zouden verband houden met miscommunicatie. Foto ANP

In de studio zitten:  Hens van Buren (schipper), Wouter van der Geest (Panteia en ex-sluiswachter), Maurits van der Linde van Platform Zero Incidents namens BLN Schuttevaer, Andreas Keller (NNVO) en Gerrit Bedet (oud-tankschipper).

Kijk vanaf 16:00 uur live mee via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=vvi8ty2lKhA

Deel dit artikel

Reacties (10)

 • Zwijndrecht 18 januari ’05

  Aan Kon.Schuttevaer
  Drechtsteden en Hoofdbestuur

  Van Dirk Zwijnenburg

  Betreft Engels als voertaal op de zee- en binnenvaart

  taal problemen zijn in 2005 en 2008 door de verkeersleiders van Post Dordrecht al onder de aandacht gebracht met mogelijke oplossing
  Geacht bestuur,

  Aangaande de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 oktober 2004 betreffende het gebruik van Engels als voertaal in de zee- en binnenvaart, heb ik getracht als oud-verkeersleider en af en toe nog actief varend lid mijn gedachten hierover op papier te zetten.
  Zodat de Kon. Schuttevaer een standpunt kan innemen namens de leden in deze, die naar mijn mening in de toekomst een bijdrage kan leveren aan een veilige afwikkeling van het scheepvaart verkeer in het algemeen. Eventueel voorstel Kon.Schuttevaer onder de aandacht brengen van de minister van Verkeer en Waterstaat c.q de betreffende autoriteiten.

  Ik ben blij dat de minister onderkend heeft dat het invoeren van Engels voor de binnenvaart extra gecompliceerd is, omdat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart naast de landstaal het Duits heeft aangewezen als taal voor communicatie met de walstations.

  Ik citeer uit haar brief:
  “Aangezien taalvoorschriften echter zeer gevoelig en bovendien internationaal overeengekomen moeten worden, wordt hier de weg van de geleidelijk gevolgd. Als eerste stap wordt er naar gestreefd naar acceptatie van Engels naast de landstaal en Duits als toelaatbare voertaal voor communicatie met binnenschepen. Zolang er echter nog geen gemeenschappelijke voertaal is kunnen en zullen mogelijke ( resterende) communicatieproblemen tussen zee- en binnenvaartschepen in de zeehavengebieden worden ondervangen door de verkeersdienstmedewerkers aan de wal. Zij kunnen de veiligheidsrelevante communicatie met een binnenschip in bijvoorbeeld het Duits vertaald doorgeven in het Engels aan het zeeschip in hetzelfde vaarwater.”

  Persoonlijk denk ik dat de Rijn- en Binnenvaart vaarweggebruiker niet massaal zal kiezen voor Engels als communicatie taal. Maar vast zal houden aan het Duits, ook in de toekomst. Door de vaart naar de Donaulanden en mede door de grote toevloed van bemanningsleden uit de voormalige Oostbloklanden is men al blij dat men het Duits als communicatietaal heeft. Dit waren ook de geluiden die ik kreeg van andere leden die ik ontmoet heb op de j.l. gehouden jaarvergaderingen van onze vereniging, waar ik dit onderwerp met hen besprak.

  Aangaande de voorgenomen invoering van het engels heeft de “Scheepvaartkrant” op haar website http://www.scheepvaartkrant.nl de volgende vraag aan haar lezers voorgelegd:
  “Moeten alle verkeersdeelnemers uit de zee- en binnenvaart de gezamenlijke voertaal Engels hanteren”.
  Deze Poll loopt vanaf 10 november 2004, nu ik dit opschrijf waren er 150 reactie binnen, onder te verdelen in:
  Ja , alleen Engels 36 % totaal Ja 36 %
  Nee, Engels naast Duits 21 %
  Nee, ik beheers geen Engels 6 %
  Nee, we leven in Nederland 37 % totaal Nee 64 %

  Gezien het bovenstaande zou het nuttig zijn om naar de verkeersdeelnemers toe meer duidelijkheid te verschaffen.
  Dit zou kunnen gebeuren om voor elke post c.q. marifoonblokgebied aan te geven welke talen Engels en/of Duits er buiten de landstaal en in welke rangorde, er voor de communicatie beschikbaar zijn.

  Ik zelf ben er voorstander van om als een soort buffer tussen de gebieden met Engelstalige invloedssfeer I.M.O. en de gebieden met Duitstalige invloedssfeer C.C.R. de verkeerspost Wemeldinge, Regioverkeerscentale Dordrecht, verkeerspost Schellingwoude en de verkeerspost Brandaris aan te wijzen als posten waarvan in hun blokgebieden naast het Nederlands, Engels en Duits gesproken wordt voor nautisch informatie.

  De verkeersleiders op deze posten moeten om deze nautische informatie in de verschillende talen te kunnen geven, scholing krijgen in Engels en Duits als hoofdvak

  De posten in wat ik noem het gebied met de Engelstalige invloedssfeer I.M.O. geven nautische informatie in het Nederlands c.q. Engels en vertalen dit indien nodig voor de Duitstalige verkeersdeelnemer.

  De verkeersleiders op deze posten moeten om deze nautisch informatie te kunnen geven en eventueel te kunnen vertalen, scholing krijgen in Engels als hoofdvak en Duits als bijvak.

  De posten, Nijmegen, Tiel en wijk bij Duurstede in wat ik noem het gebied met de Duitstalige invloedssfeer C.C.R. geven nautische informatie in het Nederlands c.q. Duits en vertalen dit indien nodig voor de Engelstalige verkeersdeelnemer.

  De verkeersleiders op deze posten moeten om deze nautisch informatie te kunnen geven en eventueel te kunnen vertalen, scholing krijgen in Duits als hoofdvak en Engels als bijvak.

  Het verdient aanbeveling dat in het “Handboek voor de Marifonie in de binnenvaart “, een uitgave van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Donaucommissie, in het regionale deel onder 4. (aanbevolen uitdrukkingen tijdens de vaart )de
  “Standard Marine Communication Phrases” worden opgenomen in vier talen naast elkaar, Nederlands, Engels, Duits en Frans.
  Zodat er een goede vergelijking naast elkaar te gebruiken is ten behoeve van de communicatie voor de verkeersdeelnemers onderling en met de verkeersleiders op de posten.

  De SMPC uitgaven in het Engels-Duits en Engels-Frans zijn verkrijgbaar in de betreffende landen. Deze vertalingen naast elkaar in kolommen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

  Met vriendelijke groeten,
  Dirk Zwijnenburg

  Bijlage: brief van Minister V&W
  Nr. 306 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 15 oktober 2004
  Op 7 september 2004 heb ik tijdens het Algemeen Overleg over de
  loodsenproblematiek (24 036, nr. 305) toegezegd schriftelijk nader te
  zullen ingaan op het gebruik van Engels als voertaal op de zee- en binnen vaart .
  In de zeevaart wordt de Engelse taal steeds meer gebruikt als voertaal in
  de onderlinge communicatie aan boord, met andere schepen en met
  walstations. De zeevaart is hierin echter nog niet zover gevorderd als de
  luchtvaart, omdat men in de zeevaart van oudsher niet gewend is om
  altijd Engels te spreken met bijvoorbeeld landgenoten. Ook het
  opleidingsniveau in de zeevaart is in algemene zin lager dan dat in de
  luchtvaart.
  Nederland steunt echter wel een ruimer gebruik van het Engels. Scheepsbemanningen worden steeds multinationaler. Een gemeenschappelijke
  voertaal aan boord is daarbij noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen, vooral op de scheepsbrug. Externe communicatie met andere
  schepen en met walstations kan daarenboven ook veiligheidsimplicaties
  hebben voor andere schepen in de omgeving. De communicatie, voor
  zover veiligheidsrelevant, dient dan ook plaats te vinden in een taal die
  door alle betrokkenen aan boord en door de overige verkeersdeelnemers
  wordt verstaan. In praktijk komt hiervoor alleen Engels in aanmerking.
  Internationaal is hierin recent een stap voorwaarts gemaakt door een in de
  Internationale Maritieme Organisatie overeengekomen wijziging van het
  SOLAS-verdrag. Met ingang van 1 juli 2002 is voor zeeschepen het
  gebruik van Engels verplicht voor de veiligheidsrelevante communicatie
  op de scheepsbrug (tenzij alle aanwezigen een andere gemeenschappelijke taal hebben) en voor de communicatie met andere schepen en
  walstations. Tevens zijn er zogenaamde «Standard Marine Communication Phrases» (SMCP) opgesteld en deels verplicht gesteld in de zeevaart
  opleiding. Met deze standaard zinnen wordt beoogd om misverstanden
  door het gebruik van slecht Engels zoveel mogelijk te voorkomen.
  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2004–2005
  KST80459
  0405tkkst24036-306
  ISSN 0921 – 7371
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 24 036, nr. 306 1Nationaal zijn de Rijkshavenmeesters bezig om Engels als voertaal voor te
  schrijven in de veiligheidsrelevante communicatie tussen de schepen en
  de walstations. Dit betekent dat ook de Nederlandse verkeersdeelnemers
  en loodsen aan boord van deze schepen Engels zullen moeten spreken
  met de Nederlandse verkeersdienstmedewerkers op de walstations. Dit
  gaat soms niet als vanzelfsprekend. Derhalve wordt de betreffende nationale Regeling communicatie en loodsaanvragen nu aangevuld met een
  sanctiebepaling om naleving zonodig af te dwingen.
  Nederlandse bemanningen, loodsen en verkeersdienstmedewerkers
  zullen hierbij ook zoveel mogelijk gebruik moeten maken van SMCP om
  goed begrepen te worden door anderen die mogelijk minder goed Engels
  spreken. Daarom wordt kennis van de SMCP opgenomen in het
  (bij)scholingspakket binnen Nederland.
  Binnen Nederland is er nog een extra complicatie bij de communicatie
  met zeeschepen binnengaats. Hier varen namelijk ook binnenvaartschepen, waarvoor binnen de Rijnvaart commissie overeen gekomen is
  dat naast de landstaal (i.c. Nederlands in Nederlandse binnenwateren)
  alléén Duits gebruikt mag worden in de communicatie met walstations.
  De mogelijke misverstanden die kunnen ontstaan tussen zee- en
  binnenvaartschepen door enerzijds het gebruik van Engels in de communicatie tussen zeeschepen onderling en tussen walstations en zeeschepen,
  en anderzijds het gebruik van Nederlands en Duits in de communicatie
  tussen binnenschepen onderling en tussen walstations en binnenschepen,
  kunnen echter pas volledig worden opgelost als alle zeevaart en binnenvaart verkeersdeelnemers een gezamenlijke voertaal beheersen. Het ligt
  voor de hand dat dit Engels zal moeten zijn. Aangezien taalvoorschriften
  echter zeer gevoelig liggen en bovendien internationaal overeengekomen
  moeten worden, wordt hier de weg van de geleidelijkheid gevolgd. Als
  eerste stap wordt gestreefd naar acceptatie van Engels naast de landstaal
  en Duits als toelaatbare voertaal voor communicatie met binnenschepen.
  Zolang er echter nog geen gemeenschappelijke voertaal is kunnen en
  zullen mogelijke (resterende) communicatieproblemen tussen zee- en
  binnenvaartschepen in de zeehavengebieden worden ondervangen door
  de verkeersdienstmedewerkers aan de wal. Zij kunnen de veiligheidsrelevante communicatie met een binnenschip in bijvoorbeeld het Duits,
  vertaald doorgeven in het Engels aan een zeeschip in hetzelfde vaarwater.
  Tevens heb ik tijdens het AOtoegezegd om de beoogde jaarlijkse
  evaluatierapporten van de loodsplichtflexibilisering aan de Kamer aan te
  bieden. Afspraken met de rijkshavenmeesters ter zake zijn inmiddels
  gemaakt. Het ligt in mijn bedoeling om de evaluatierapporten in maart
  van ieder jaar toe te sturen. In dit rapport zal, conform het verzoek van de
  Kamer, ook worden aangegeven of er sprake is van een toename in het
  aantal vrijwillige loodsreizen.
  De Minister van Verkeer en Waterstaat,
  K. M. H. Peijs
  Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 24 036, nr. 306

  Geplaatst door: 2biggen1945 op
 • And a point to the points.
  Onze huidig jonge generatie groeit op met Engelstalige slogans, liedjes en films.
  Ook heeft onze jongere generatie ten allen tijde Engels als hoofdvak.
  Duits en Frans zijn bij vakken.
  Maar velen laten dit vak vallen als dat mogelijk is.
  Dit is toch wel veel betekend voor de keuze van de Engelsetaal.

  Geplaatst door: DirkSteenstra op
 • Blijft altijd het volgen probleem over. Het accent van de moedertaal naar het Engels. Gaat dat dan zonder misverstanden. Ik geef deze vraag graag door aan de diverse kustwachtcentra. Kom er eens in…

  Geplaatst door: J.Teunisse op
 • Maar nu de andere kant.
  Al onze commutatie in de scheepvaart, is veelal in het Engels.
  Veel lading papieren, ijkrapporten zijn al in het Engels.
  Commutatie met personeel is in het Engels.
  Filipijnen, Letten, Litouwers, Roemenen en Bulgaren.
  En ook als je op scheepswerven komt met buitenlandse werklieden, is Engels de voertaal.
  Westerschelde en Rotterdams havengebied, is Engels de tweede taal.
  En omwille van de Duitsers en de Fransen die geen andere taal willen spreken, moeten we Duits al tweede taal gaan voeren.
  En alleen de Franseschippers uit de Saar spreken Duits.
  De andere Fransen verrekken het van wege heel oud zeer.
  Dan is de Engels taal toch mooi neutraal om die te spreken.
  En de meeste jongere Fransen, wel is waar beetje moeilijk, spreken dat ook.
  Het kan toch heel simpel met, green to green, of red to red.
  Duidelijk toch?
  Dus ik pleit voor Engels als tweede navigatie taal.

  Geplaatst door: DirkSteenstra op
 • Begrijp niet waarom er nog steeds charlatans zijn die het de binnenvaartbeleid willen bepalen.De mensen die willen verplichten zijn alleen maar op handhaving uit.Ambachtmensen leren het in de praktijk en niet uit theoretisch boek .De toekomst is toch onbemand varen ?Waarom dan Engels leren ?

  Geplaatst door: Bikkel op
 • Engels gaat, zeker in Frankrijk, het absoluut niet worden. Ik verwacht niet dat de sluiswachter van “ecluse 14” Engels gaat spreken. Bedenk ook dat in vele Duitse havens, met name in de tankvaart, het Duits als voertaal wordt voorgeschreven. Feit is dat de jeugd veelal Engels leert op school. omdat het internationaal wel handig is. Maar in de binnenvaart zie ik het nog niet “werken”. het Duitse taalgebied is behoorlijk groot. Als je de taal taal van het land waar je bent niet verstaat of spreekt ben je echt gehandicapt. Daar helpt Engels niet aan. Ook dat moet je beheersen. Denk aan Louis van Gaal, die zei: “That’s different cook” Die Engelsen snapten er niets van.. Of een bedrijf die in zijn regeltjes het over een Pantzer hat. Men bedoelde een tank van een tankschip. Dat heet in het Duits gewoon Tank. Een Pantzer is ook een tank, maar een Duitser verstaat daaronder een legervoertuig met een kanon er op. Maar wat roepen in een andere taal kan ook misverstanden geven. De vraag is waarom men niet gewoon in de vrije tijd thuis een cursus Duits doet. Ook in het internet zijn voor weinig geld ook cursussen beschikbaar.
  Als Engels de voertaal moet worden dan zal dat ook eerst internationaal besproken moeten. Never say never.

  Geplaatst door: gerrit250 op
 • Ik heb afgelopen vrijdag, via zoom in de studio van Schuttevaer, deel genomen aan de discussie over het Engels als 2de voertaal in de binnenvaart. Ik krijg de indruk, dat onder het mom van veiligheid, 90% van de schippers die goed met elkaar kunnen communiceren, belast worden met het probleem van 5/10% van de schippers dit gebrekkig of helemaal niet kunnen. Het doel van Maurits van der Linde, die blijkbaar BLN, EOC en PZI vertegenwoordigd, is dat 90% van de schippers verplichten worden Engels te gaan leren, zodat ze nautisch als 2de voertaal in het Engels kunnen communiceren. Te gek voor woorden, omdat deze grote groep schippers geen enkel communicatie probleem heeft. Het lijkt mij beter om de 5/10% van de schippers die niet instaat zijn goed te communiceren, zich laten scholen in het Duits, de huidige 2de voertaal. Het zou ook prettig zijn voor de overige scheepvaart, als RWS eens echt op het communicatie probleem zou handhaven. Dat lost ook problemen op. In de wetgeving staat duidelijk omschreven, hoe er gecommuniceerd moet worden. Ook vind ik het de verantwoordelijkheid van de werkgever, dat zijn mensen kunnen communiceren in de taal die gewenst is. Wij zijn 26 jaar geleden begonnen met Slowaakse medewerkers. De eerste investering die wij hebben gedaan in deze mensen, was een cursus Duits. Ook een argument om heel de binnenvaart op te zadelen met het Engels, was dat de medewerkers op de verkeersposten niet meer in het Duits onderricht zijn. Is dat het probleem van de scheepvaart? of het probleem van RWS? Daar komt bij, dat mijn inziens, ruim de helft van de verkeersposten overbodig zijn geworden doordat zo goed als alle schepen zijn uitgerust met een kaartsysteem, waarop al op kilometers afstand de overige scheepvaart is te traceren. Als al die overbodige medewerkers van de verkeersposten, op de werkvloer zouden gaan handhaven, zijn een hele hoop problemen snel opgelost. Een boot langzijde en een medewerker van RWS in de stuurhut, die de nodige voorlichting komt geven of komt hamdhaven is n.m. veel efficiënter, dan een verkeersleider die maar roept, met dat schip heb ik geen contact gehad. Zou ook BLN willen adviseren om naar de schippers te luisteren, voordat ze zich achter het Engels als 2de voertaal scharen. Ik heb trouwens niet de illusie, dat men in Duitsland en Frankrijk de handen op elkaar krijgt om het Engels als 2de voertaal in te voeren. Mijn inziens een missie die gedoemd is te mislukken.

  Hens van Buren

  Geplaatst door: Hanna van Buren op
 • Engels als voertaal zou de oplossing kunnen zijn. Dit betekend niet dat een ieder vloeiend Engels op HBO moet beheersen. In de luchtvaart wordt standaard Engels als voertaal gehanteerd waarbij fraselogie wordt gehanteerd. Korte mededelingen die iedereen kan leren. Standaard uitdrukkingen die nu ook al worden gebezigd zoals “ stuurboord, stuurboord passeren”. Ik vlieg al 30 jaar als privé vlieger Europa rond en met deze fraselogie in het Engels kun je in ieder land terecht. Je spreekt allemaal de zelfde fraselogie. Zie het als de Euro. Vroeger kon je bij iedere grens je geld wisselen voor de valuta van het te bezoeken land. Nu kunnen we met de euro heel Europa door. Straks met de Engelse fraselogie?

  Geplaatst door: Erwin Gerwig op
 • Als je alle Europese schippers vak-Engels wil leren, dan zijn we nog wel tientallen jaren verder. Velen kennen wel wat Engels, maar dat is Engels uit films en (a)sociale media. Het moet dan zeker marine-Engels zijn met gestandaardiseerde termen, zoals op zee. Maar ook op zee gaat de communicatie lang niet altijd goed. En dan nog de manier waarop je Engels praat. Engels door een Fransman gesproken klinkt totaal anders dan Engels door een Pool gesproken. En Engels door een Engelsman gesproken kun je het moeilijkst verstaan.

  Geplaatst door: Seuter op
 • In 2010 speelde deze discussie over de voertaal in de binnenvaart al.
  Ik heb toen in een reactie geschreven dat men zal moeten wachten
  tot de generatie van voor de leerplichtwet voor schipperskinderen (1968)
  is uitgestorven en die is nu ongeveer aangebroken . Maar , ook ik heb mijn bedenkingen, ik ben 10 jaar geleden (aflossen) gestopt met varen en toen
  was het met name bij de grote duwvaart die 1/3 op Duits- en 2/3 op Nederlands gebied varen , zich in het Duits bij de verkeersposten melden omdat zij het Nederlands niet goed beheersten . Nog maar te zwijgen van Frankrijk, ook daar moet de jeugd in het voortgezet onderwijs Engels leren , maar probeer het maar eens , ze vertikken het ! Al die ’rare’ aanvaringen en aanlandingen van de laatste jaren komen volgens mij door een gebrek aan praktijk ervaring . Ik kwam met 12 jaar van school en kon mijn Rijnpatent pas met 23 jaar verkrijgen , dat waren 11 praktijk jaren en dat is volgens mij het verschil met de schades die per jaar genoemd zijn. Ik heb ze in mijn 50 jarige ’carrière’ nog niet gehaald . U hoort mij niet zeggen dat we naar die tijd terug moeten, maar wens u allen een goede vaart.

  Geplaatst door: Cargo op

Reageer