Opinie

Gebruik van AIS-gegevens bij handhaving en de rechtspositie van binnenvaartbedrijven

De zomer van 2018 zal voor mij de boeken ingaan als de zomer van het schrijven van mijn masterscriptie ‘AIS-data-gedreven handhaving en de rechtspositie van binnenvaartbedrijven’. Mochten er al momenten zijn van zelfmedelijden voor deze tijdsbesteding gedurende de mooiste zomer in jaren, de relevantie van de materie was buitengewoon motiverend.

Lijdia Pater-de Groot
Lijdia Pater-de Groot schrijft maandelijks een column voor Schuttevaer.

Het onderwerp is onverminderd actueel. Zo adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, na een aanvaring op de Waddenzee met een te betreuren dodelijk ongeval, AIS-gegevens te gebruiken om beter te kunnen handhaven op snelheid en vaargedrag. En AIS-gegevens van binnenvaartschepen mogen worden gebruikt als opsporingsmiddel. De privacybescherming geldt alleen voor eenmansbedrijven, zo stelde de rechtbank Amsterdam onlangs.

Voor mijn masterscriptie onderzocht ik de gevolgen voor de rechtspositie van binnenvaartbedrijven van handhaving, mede op basis van AIS-gegevens. Dit heb ik onderzocht vanuit twee in meerdere verdragen en wetten verankerde rechten: het nemo tenetur-beginsel en het recht op privacy. In deze column ga ik in op het minder bekende nemo tenetur-beginsel.

Nemo tenetur-beginsel

Het nemo tenetur-beginsel is het recht van een verdachte niet te hoeven meewerken aan zijn eigen veroordeling. Het vormt samen met het zwijgrecht een belangrijke hoeksteen van ons strafprocesrecht. Deze rechten beschermen de procesautonomie van een verdachte om zijn eigen positie te bepalen. Het doel is het voorkomen van gerechtelijke dwalingen doordat onder dwang onbetrouwbaar bewijs wordt verkregen, denk in extreme gevallen aan martelpraktijken. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft met belangrijke arresten de piketpalen geslagen die de reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel afbakenen. Deze rechtspraak en die van de hoogste Nederlandse rechters heb ik onderzocht.

Mijn bevindingen heb ik toegepast op de hypothetische casus van toezicht en handhaving met gebruik van AIS-gegevens (met informatie over het schip, lading en bemanning) danwel een AIS-signaal (met informatie over scheepsnaam, locatie en koers):

 • tijdens regulier toezicht, met als doel verificatie van bestaande wettelijke controlemiddelen, zoals het vaartijdenboek;
 • voorafgaand aan het toezicht, met als doel optimalisering van het toezicht op binnenvaartbedrijven die ‘onder de radar blijven’ en niet of nauwelijks gecontroleerd worden;
 • voorafgaand aan het toezicht, met als doel informatie- en risico-gestuurd toezicht. Hierbij worden de AIS-data gekoppeld aan andere relevante data. Gebaseerd op de ingegeven selectiecriteria kan een toezichtsignaal ontstaan.

Het ‘criminal charge’-moment

Pas vanaf het zogenaamde ‘criminal charge’-moment gelden de rechtswaarborgen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), zoals de nemo tenetur-waarborg. Dit moment is volgens de rechtspraak ‘wanneer naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat de betrokkene wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie’. Op dat moment moet de cautie worden gegeven, wat we kennen als het recht van een verdachte om te zwijgen op vragen van bijvoorbeeld opsporingsambtenaren.

De scheidslijn tussen de toezichtfase en de criminal charge-fase is dun

Stelt u zich een reguliere controle aan boord van een binnenvaartschip voor. Een binnenvaartondernemer is verplicht een toezichthouder alle medewerking te verlenen die redelijkerwijze hoort bij de uitoefening van de toezichtbevoegdheden. Zo is de toezichthouder bevoegd inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden, zoals het vaartijdenboek, de dienstboekjes en de vaarbevoegdheidsbewijzen van de bemanning. Bij handhaving van de binnenvaartregelgeving kan toezicht overgaan in opsporing.

De scheidslijn tussen de toezichtfase (met de medewerkingsplicht) en de criminal charge-fase (met het recht om te zwijgen) is dun. Zeker wanneer sprake zou zijn van bijvoorbeeld voorkennis van de toezichthouder op basis van AIS-informatie. Daarom is één van de aanbevelingen: ‘Zorg, mede gelet op mogelijke voorkennis van de toezichthouder én het recht van de betrokkene om niet mee te werken aan zelfincriminatie, dat toezicht en handhaving EVRM-proof zijn door tijdig de cautie te geven of belastende AIS-data uit het boetedossier te houden.’

Gebruik van niet onder dwang verkregen bewijsmateriaal

Bij moderne technieken en het gebruik van data is niet snel sprake van ongeoorloofde dwang bij het verkrijgen van bewijsmateriaal. Echter kan gebruik van data bij toezicht en handhaving de procesautonomie van de betrokkene wel verzwakken. Zo kan een binnenvaartondernemer, die bijvoorbeeld op basis van geanalyseerde AIS-data is gekwalificeerd als een risicogeval, zich hiertegen moeilijk verweren. Hij staat al met 1-0 achter, zeker wanneer hij niet op de hoogte is van de bij de AIS-data-analyse gebruikte gegevens, algoritmen, categorisering, aannames en wegingsfactoren.

Er bestaat een risico op te onzekere of zelfs pretenderende gegevensanalyses. Twee aanbevelingen zijn dan ook: ‘Zorg bij risico- en informatiegestuurde handhaving, bijvoorbeeld bij het gebruik van AIS-data als selectie-instrument, voor voldoende waarborgen tegen misbruik en willekeur’ en ‘Zorg, mede gelet op de procespositie van de betrokkene, voor transparantie en informeer de betrokkene over de logica en mogelijke gevolgen voor zijn rechtspositie van een gebruikte AIS-data-analyse’.

Tijd voor afspraken

Effectieve handhaving van ordeningswetgeving dient het publieke belang, namelijk het voorkomen van mogelijke risico’s voor mens en milieu. Slechts bij (niet aannemelijke) ernstige dwang bij de bewijsvergaring zal de nemo-tenetur-waarborg prevaleren boven het publieke belang. De rechtbank Amsterdam stelde recent dat AIS-gegevens van binnenvaartschepen mogen worden gebruikt als opsporingsmiddel, omdat er geen andere, minder ingrijpende manier mogelijk is om in de praktijk toezicht te houden op ontgassen. De casuïstiek van ontgassen betreft een publiek belang. Ook binnenvaartondernemers willen graag stoppen met varend ontgassen. Hoe zwaar dit publieke belang ook weegt, dat lijkt me nog geen reden voorbij te gaan aan een aantal belangrijke uitgangspunten.

Het is hoog tijd voor volwassen afspraken met de binnenvaartsector

Zo is het publiceren van scheepsposities op internet zonder een rechtsgrondslag een overtreding (artikel 441 Wetboek van Strafrecht). Het raadplegen van illegaal gepubliceerde AIS-informatie door de overheid doorkruist overeengekomen beginselen.

Conclusie van mijn onderzoek is, dat handhaving met behulp van AIS-gegevens de procesautonomie van de binnenvaartondernemer kan ondermijnen, waarvoor het nemo tenetur-beginsel nauwelijks bescherming biedt. Een eventuele toekenning van bevoegdheden AIS-data van de binnenvaart te mogen gebruiken bij toezicht en handhaving vergt dan ook een zeer zorgvuldige afweging. Hoog tijd voor volwassen afspraken met de binnenvaartsector die recht doen aan het publieke belang én de rechtspositie van de binnenvaartondernemer.

Deel dit artikel

Reacties (5)

 • Beste Lijdia, hartelijk dank voor deze visie. Er is wel degelijk sprake van onrechtmatig verkregen bewijs, zie immers die illegale AIS-websites. Daarnaast is er ook sprake van dwang op meerdere, minstens 5, fronten.
  * Ten eerste het feit dat de gemeente Amsterdam geen vergunning voor de exploitatie van passagiersvaart wil afgeven, als de aanvrager niet instemt met het mogen gebruiken van diens (niet geijkte) AIS-data. Dat is ongeoorloofde koppelverkoop en geen juridisch wettelijk kader voor. Indien wel, dan verneem ik graag het artikel daarover.
  * Als tweede is er dwang door de CCR (via RPR artikel 4.07 en de NL-overheid via BPR met artikel 4.07 die beiden onrechtmatig en zelfs wettelijk tegenstrijdig zijn met de Regionale VHF Marifoonregeling Boekarest 2016) die verlangt dat elke Class A AIS in inland ERI-modus in de binnenvaart 24 uur per dag AAN zou moeten staan op alle CvO-plichtige schepen, dus ook historische pleziervaart ! Daar strijd ik al 9 jaren sinds eind 2014 tegen en de minister heeft na 2e Kamervragen begin 2015 al erkent dat de wetgeving tegenstrijdig is, maar doet er niets aan. Alleen 24 uur varende schepen kunnen daaraan voldoen, alle anderen tijdens nachtrust, of boodschappen doen stilliggend buiten de betonde vaargeul niet, want de AIS mag alleen AAN staan indien er continue toezicht bij de stuurstelling is, met minstens 7 eisen: wachtloopplicht, wakker, nuchter en niet dronken, in bezit van VHF bediencertificaat, VHF uitluisterplicht, VHF antwoordplicht, onmiddellijke AIS correctie plicht bij uitzendfouten, VHF Zendvergunning met de juiste ! Radio CallSign, ATIS-code en MMSI. Indien de AIS (of diens GPS) defect is, dan AIS UIT en elke 5 minuten melden via de VHF op zowel kanaal 10 als het blokkanaal van scheepsnaam, Radio Call Sign, positie, snelheid, vaarstatus e.d. aan alle overige vaart. Eigenlijk zou iedereen dat tot vervelens toe gewoon moeten doen, want dat is immers wettelijk verplicht! Misschien gaan dan de overheidsogen wel een keer open? Het zou ook betekenen dat iedere schipper van elk CvO-plichtig schip (zowel beroeps als plezier) 3 extra personeelsleden in 3 x 8 uur ploegendienst zou moeten inhuren om al deze (onzinnige) wettelijke taken 24/7 te kunnen blijven uitvoeren, ook slapend tijdens stilliggen buiten de vaargeul, wat er nautisch totaal niet toe doet, want zo’n schip is geen obstakel binnen de betonde vaargeul !
  * Als derde is er dwang vanuit de CCR via RPR art.4.07 om elke AIS perse op 12,5 Watt hoog vermogen te laten uitzenden, wat in strijd is met de Regionale Marifoon Regeling, want in Nederland mag je op elke VHF hooguit met 1 Watt uitzenden, men wordt dus gedwongen de wet te overtreden. Het is ook totale onzin in vlak Nederland, want 60 km bereik is nergens voor nodig. Men moet gaan handhaven op verticale VHF antennes en 1 Watt. Dan lopen de AIS-SOTDMA tijdsloten ik drukke gebieden ook niet meer vol. AIS op 1 Watt kon voorheen wel, maar is door machtsmisbruik van ICT met een firmware update onmogelijk gemaakt! Ook Rx-Only was voorheen mogelijk.
  * Als vierde is er dwang dat schippers die hun AIS willen UIT zetten daarvoor toestemming aan een havenmeester zouden moeten vragen, wat volkomen betuttelend is en ook in strijd met het goede zeemanschap. Immers de schipper is altijd de eindbeslisser aan boord en niemand anders.
  * Als vijfde zit mijns inziens de rechtbank fout met het argument dat de AIS data van bedrijven niet privacy gevoelig zouden zijn. Zo wie zo wordt er door zet-schippers en overige bemanning op veel rederij schepen wel degelijk gewoond, waar is dat bed met verplichte (onnodig vaak verstoorde) (nacht-)rust anders voor?. Daarnaast geldt er ook zoiets als bedrijfsgeheim. De overheid en de concurrent hoeven niet te weten waar de bedrijfsmiddelen van onderneming X zich bevinden. Dat is voor geen enkel ander bedrijfsmiddel openbaar, waarom moet dat bij schepen dan wel?
  AIS is alleen bedoeld als navigatie HULPmiddel binnen de betonde vaargeul om sneller dan visueel te vernemen welke obstakels je (om de hoek) kan verwachten, tegemoetkomend, dan wel achteropkomende oplopers. En dus ook niet voor havengeld, ligplaatsplanning, walstroom, of elk ander denkbaar (niet nautisch) doel dan ook.
  Kortom, de EU moet iedereen aanpakken die AIS-data naar de betreffende AIS-websites doorstuurt, want die doorgifte is zonder toestemming illegaal, en ook openbare publicatie daarvan is strafbaar. Dit alles wilde ik iedereen, vooral ASV, KBN, FVEN en LVBHB e.d. toch even meegeven in de onderhandelingen.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Op de grachten van Amsterdam wordt AIS al jaren gebruikt als verplichte vergunningsvoorwaarde. Aan de hand van het ontvangst van het signaal (via een eigen applicatie met ondersteuning van extra ontvangstpunten) kan worden nagegaan of een rondvaartboot buiten zijn bedrijfsuren op zijn eigen vergunde ligplaats ligt. Rederijen maken ook zelf gebruik van het systeem om na te gaan waar hun schoen varen.
  Met betrekking tot het betreurenswaardige ongeval tussen watertaxi en snelboot. Je hebt als RWS/ politie toch echt geen AIS nodig om te zien dat die categorie ( net als ribs) over het algemeen te hard varen al dan niet met ontheffing.

  Geplaatst door: Bart Sprenkeling op
 • De term ‘Privacy’ heeft betrekking op personen. En scheiding tussen privé en werk.
  Echter willen veel schippers die eenmanszaak zijn of met de vrouw varen vaak wel van twee walletjes eten. Inderdaad zou je hun schip ‘privé’ kunnen noemen, omdat het ook hun huis is. En zou AIS dan niet als opsporingsmiddel mogen dienen.
  Gaat het echter om het compleet verbouwen van de roef (privé dus) en het kopen van een nieuwe vriezer, dan moet de factuur ineens volledig op de zaak. Dan is het ineens niet zo privé meer.
  Ik weet, het is allemaal moeilijk en vaag in zo’n situatie. Zet je er een aflosser op die in de roef bivakkeert, dan is het ineens wel een zakelijke ruimte. Maar feit is wel dat het de ene keer als zakelijk opgevoerd wordt (aftrekpost en BTW) en de andere keer over privacy gerept wordt (volgen via AIS). Maar net hoe het uitkomt.

  Geplaatst door: R.A. Steenbergen op
 • De afspraak met de Binnenvaart was om het gebruik van AIS te bevorderen, dat het AIS signaal niet gebruikt mocht worden door opsporingsdiensten en of snelheidscontroles. Het artikel hier boven omschrijft de reden nog eens.
  Dus nee ook Amsterdam mag geen gebruik maken van de AIS gegevens voor opsporings doeleinden.
  Dat verkeers centrales de AIS gegevens gebruiken komt de veiligheid ten goede even als de collega’s onder elkaar.
  AIS is naast de radar een zeer goed veiligheids systeem en dat moet het blijven, het word gevaarlijk als schippers het systeem om moverende reden uit zetten.

  Geplaatst door: Ed Landsmeer op
 • In 2002 stond ineens een politie dienst aan boord bij aankomst in een Australische haven. De mannen hadden gezien op de data dat we ergens 0,2 knoopt te hard door het kanaal gingen. Wij verbaasd, loods kwaad dit was voor het eerst. Regels zijn regels, zeker in Australië. Toen maar gevraagd of men een ijk rapport kon overleggen van onze ais, om te bewijzen dat deze geschikt is voor de taak die hun het gaven. Pure bluf natuurlijk, maar wel einde verhaal.

  Geplaatst door: Brugg Pethke op

Reageer

Gebruik van AIS-gegevens bij handhaving en de rechtspositie van binnenvaartbedrijven | Schuttevaer.nl
Opinie

Gebruik van AIS-gegevens bij handhaving en de rechtspositie van binnenvaartbedrijven

De zomer van 2018 zal voor mij de boeken ingaan als de zomer van het schrijven van mijn masterscriptie ‘AIS-data-gedreven handhaving en de rechtspositie van binnenvaartbedrijven’. Mochten er al momenten zijn van zelfmedelijden voor deze tijdsbesteding gedurende de mooiste zomer in jaren, de relevantie van de materie was buitengewoon motiverend.

Lijdia Pater-de Groot
Lijdia Pater-de Groot schrijft maandelijks een column voor Schuttevaer.

Het onderwerp is onverminderd actueel. Zo adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid, na een aanvaring op de Waddenzee met een te betreuren dodelijk ongeval, AIS-gegevens te gebruiken om beter te kunnen handhaven op snelheid en vaargedrag. En AIS-gegevens van binnenvaartschepen mogen worden gebruikt als opsporingsmiddel. De privacybescherming geldt alleen voor eenmansbedrijven, zo stelde de rechtbank Amsterdam onlangs.

Voor mijn masterscriptie onderzocht ik de gevolgen voor de rechtspositie van binnenvaartbedrijven van handhaving, mede op basis van AIS-gegevens. Dit heb ik onderzocht vanuit twee in meerdere verdragen en wetten verankerde rechten: het nemo tenetur-beginsel en het recht op privacy. In deze column ga ik in op het minder bekende nemo tenetur-beginsel.

Nemo tenetur-beginsel

Het nemo tenetur-beginsel is het recht van een verdachte niet te hoeven meewerken aan zijn eigen veroordeling. Het vormt samen met het zwijgrecht een belangrijke hoeksteen van ons strafprocesrecht. Deze rechten beschermen de procesautonomie van een verdachte om zijn eigen positie te bepalen. Het doel is het voorkomen van gerechtelijke dwalingen doordat onder dwang onbetrouwbaar bewijs wordt verkregen, denk in extreme gevallen aan martelpraktijken. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft met belangrijke arresten de piketpalen geslagen die de reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel afbakenen. Deze rechtspraak en die van de hoogste Nederlandse rechters heb ik onderzocht.

Mijn bevindingen heb ik toegepast op de hypothetische casus van toezicht en handhaving met gebruik van AIS-gegevens (met informatie over het schip, lading en bemanning) danwel een AIS-signaal (met informatie over scheepsnaam, locatie en koers):

 • tijdens regulier toezicht, met als doel verificatie van bestaande wettelijke controlemiddelen, zoals het vaartijdenboek;
 • voorafgaand aan het toezicht, met als doel optimalisering van het toezicht op binnenvaartbedrijven die ‘onder de radar blijven’ en niet of nauwelijks gecontroleerd worden;
 • voorafgaand aan het toezicht, met als doel informatie- en risico-gestuurd toezicht. Hierbij worden de AIS-data gekoppeld aan andere relevante data. Gebaseerd op de ingegeven selectiecriteria kan een toezichtsignaal ontstaan.

Het ‘criminal charge’-moment

Pas vanaf het zogenaamde ‘criminal charge’-moment gelden de rechtswaarborgen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), zoals de nemo tenetur-waarborg. Dit moment is volgens de rechtspraak ‘wanneer naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat de betrokkene wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie’. Op dat moment moet de cautie worden gegeven, wat we kennen als het recht van een verdachte om te zwijgen op vragen van bijvoorbeeld opsporingsambtenaren.

De scheidslijn tussen de toezichtfase en de criminal charge-fase is dun

Stelt u zich een reguliere controle aan boord van een binnenvaartschip voor. Een binnenvaartondernemer is verplicht een toezichthouder alle medewerking te verlenen die redelijkerwijze hoort bij de uitoefening van de toezichtbevoegdheden. Zo is de toezichthouder bevoegd inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden, zoals het vaartijdenboek, de dienstboekjes en de vaarbevoegdheidsbewijzen van de bemanning. Bij handhaving van de binnenvaartregelgeving kan toezicht overgaan in opsporing.

De scheidslijn tussen de toezichtfase (met de medewerkingsplicht) en de criminal charge-fase (met het recht om te zwijgen) is dun. Zeker wanneer sprake zou zijn van bijvoorbeeld voorkennis van de toezichthouder op basis van AIS-informatie. Daarom is één van de aanbevelingen: ‘Zorg, mede gelet op mogelijke voorkennis van de toezichthouder én het recht van de betrokkene om niet mee te werken aan zelfincriminatie, dat toezicht en handhaving EVRM-proof zijn door tijdig de cautie te geven of belastende AIS-data uit het boetedossier te houden.’

Gebruik van niet onder dwang verkregen bewijsmateriaal

Bij moderne technieken en het gebruik van data is niet snel sprake van ongeoorloofde dwang bij het verkrijgen van bewijsmateriaal. Echter kan gebruik van data bij toezicht en handhaving de procesautonomie van de betrokkene wel verzwakken. Zo kan een binnenvaartondernemer, die bijvoorbeeld op basis van geanalyseerde AIS-data is gekwalificeerd als een risicogeval, zich hiertegen moeilijk verweren. Hij staat al met 1-0 achter, zeker wanneer hij niet op de hoogte is van de bij de AIS-data-analyse gebruikte gegevens, algoritmen, categorisering, aannames en wegingsfactoren.

Er bestaat een risico op te onzekere of zelfs pretenderende gegevensanalyses. Twee aanbevelingen zijn dan ook: ‘Zorg bij risico- en informatiegestuurde handhaving, bijvoorbeeld bij het gebruik van AIS-data als selectie-instrument, voor voldoende waarborgen tegen misbruik en willekeur’ en ‘Zorg, mede gelet op de procespositie van de betrokkene, voor transparantie en informeer de betrokkene over de logica en mogelijke gevolgen voor zijn rechtspositie van een gebruikte AIS-data-analyse’.

Tijd voor afspraken

Effectieve handhaving van ordeningswetgeving dient het publieke belang, namelijk het voorkomen van mogelijke risico’s voor mens en milieu. Slechts bij (niet aannemelijke) ernstige dwang bij de bewijsvergaring zal de nemo-tenetur-waarborg prevaleren boven het publieke belang. De rechtbank Amsterdam stelde recent dat AIS-gegevens van binnenvaartschepen mogen worden gebruikt als opsporingsmiddel, omdat er geen andere, minder ingrijpende manier mogelijk is om in de praktijk toezicht te houden op ontgassen. De casuïstiek van ontgassen betreft een publiek belang. Ook binnenvaartondernemers willen graag stoppen met varend ontgassen. Hoe zwaar dit publieke belang ook weegt, dat lijkt me nog geen reden voorbij te gaan aan een aantal belangrijke uitgangspunten.

Het is hoog tijd voor volwassen afspraken met de binnenvaartsector

Zo is het publiceren van scheepsposities op internet zonder een rechtsgrondslag een overtreding (artikel 441 Wetboek van Strafrecht). Het raadplegen van illegaal gepubliceerde AIS-informatie door de overheid doorkruist overeengekomen beginselen.

Conclusie van mijn onderzoek is, dat handhaving met behulp van AIS-gegevens de procesautonomie van de binnenvaartondernemer kan ondermijnen, waarvoor het nemo tenetur-beginsel nauwelijks bescherming biedt. Een eventuele toekenning van bevoegdheden AIS-data van de binnenvaart te mogen gebruiken bij toezicht en handhaving vergt dan ook een zeer zorgvuldige afweging. Hoog tijd voor volwassen afspraken met de binnenvaartsector die recht doen aan het publieke belang én de rechtspositie van de binnenvaartondernemer.

Deel dit artikel

Reacties (5)

 • Beste Lijdia, hartelijk dank voor deze visie. Er is wel degelijk sprake van onrechtmatig verkregen bewijs, zie immers die illegale AIS-websites. Daarnaast is er ook sprake van dwang op meerdere, minstens 5, fronten.
  * Ten eerste het feit dat de gemeente Amsterdam geen vergunning voor de exploitatie van passagiersvaart wil afgeven, als de aanvrager niet instemt met het mogen gebruiken van diens (niet geijkte) AIS-data. Dat is ongeoorloofde koppelverkoop en geen juridisch wettelijk kader voor. Indien wel, dan verneem ik graag het artikel daarover.
  * Als tweede is er dwang door de CCR (via RPR artikel 4.07 en de NL-overheid via BPR met artikel 4.07 die beiden onrechtmatig en zelfs wettelijk tegenstrijdig zijn met de Regionale VHF Marifoonregeling Boekarest 2016) die verlangt dat elke Class A AIS in inland ERI-modus in de binnenvaart 24 uur per dag AAN zou moeten staan op alle CvO-plichtige schepen, dus ook historische pleziervaart ! Daar strijd ik al 9 jaren sinds eind 2014 tegen en de minister heeft na 2e Kamervragen begin 2015 al erkent dat de wetgeving tegenstrijdig is, maar doet er niets aan. Alleen 24 uur varende schepen kunnen daaraan voldoen, alle anderen tijdens nachtrust, of boodschappen doen stilliggend buiten de betonde vaargeul niet, want de AIS mag alleen AAN staan indien er continue toezicht bij de stuurstelling is, met minstens 7 eisen: wachtloopplicht, wakker, nuchter en niet dronken, in bezit van VHF bediencertificaat, VHF uitluisterplicht, VHF antwoordplicht, onmiddellijke AIS correctie plicht bij uitzendfouten, VHF Zendvergunning met de juiste ! Radio CallSign, ATIS-code en MMSI. Indien de AIS (of diens GPS) defect is, dan AIS UIT en elke 5 minuten melden via de VHF op zowel kanaal 10 als het blokkanaal van scheepsnaam, Radio Call Sign, positie, snelheid, vaarstatus e.d. aan alle overige vaart. Eigenlijk zou iedereen dat tot vervelens toe gewoon moeten doen, want dat is immers wettelijk verplicht! Misschien gaan dan de overheidsogen wel een keer open? Het zou ook betekenen dat iedere schipper van elk CvO-plichtig schip (zowel beroeps als plezier) 3 extra personeelsleden in 3 x 8 uur ploegendienst zou moeten inhuren om al deze (onzinnige) wettelijke taken 24/7 te kunnen blijven uitvoeren, ook slapend tijdens stilliggen buiten de vaargeul, wat er nautisch totaal niet toe doet, want zo’n schip is geen obstakel binnen de betonde vaargeul !
  * Als derde is er dwang vanuit de CCR via RPR art.4.07 om elke AIS perse op 12,5 Watt hoog vermogen te laten uitzenden, wat in strijd is met de Regionale Marifoon Regeling, want in Nederland mag je op elke VHF hooguit met 1 Watt uitzenden, men wordt dus gedwongen de wet te overtreden. Het is ook totale onzin in vlak Nederland, want 60 km bereik is nergens voor nodig. Men moet gaan handhaven op verticale VHF antennes en 1 Watt. Dan lopen de AIS-SOTDMA tijdsloten ik drukke gebieden ook niet meer vol. AIS op 1 Watt kon voorheen wel, maar is door machtsmisbruik van ICT met een firmware update onmogelijk gemaakt! Ook Rx-Only was voorheen mogelijk.
  * Als vierde is er dwang dat schippers die hun AIS willen UIT zetten daarvoor toestemming aan een havenmeester zouden moeten vragen, wat volkomen betuttelend is en ook in strijd met het goede zeemanschap. Immers de schipper is altijd de eindbeslisser aan boord en niemand anders.
  * Als vijfde zit mijns inziens de rechtbank fout met het argument dat de AIS data van bedrijven niet privacy gevoelig zouden zijn. Zo wie zo wordt er door zet-schippers en overige bemanning op veel rederij schepen wel degelijk gewoond, waar is dat bed met verplichte (onnodig vaak verstoorde) (nacht-)rust anders voor?. Daarnaast geldt er ook zoiets als bedrijfsgeheim. De overheid en de concurrent hoeven niet te weten waar de bedrijfsmiddelen van onderneming X zich bevinden. Dat is voor geen enkel ander bedrijfsmiddel openbaar, waarom moet dat bij schepen dan wel?
  AIS is alleen bedoeld als navigatie HULPmiddel binnen de betonde vaargeul om sneller dan visueel te vernemen welke obstakels je (om de hoek) kan verwachten, tegemoetkomend, dan wel achteropkomende oplopers. En dus ook niet voor havengeld, ligplaatsplanning, walstroom, of elk ander denkbaar (niet nautisch) doel dan ook.
  Kortom, de EU moet iedereen aanpakken die AIS-data naar de betreffende AIS-websites doorstuurt, want die doorgifte is zonder toestemming illegaal, en ook openbare publicatie daarvan is strafbaar. Dit alles wilde ik iedereen, vooral ASV, KBN, FVEN en LVBHB e.d. toch even meegeven in de onderhandelingen.

  Geplaatst door: Henri.Derksen op
 • Op de grachten van Amsterdam wordt AIS al jaren gebruikt als verplichte vergunningsvoorwaarde. Aan de hand van het ontvangst van het signaal (via een eigen applicatie met ondersteuning van extra ontvangstpunten) kan worden nagegaan of een rondvaartboot buiten zijn bedrijfsuren op zijn eigen vergunde ligplaats ligt. Rederijen maken ook zelf gebruik van het systeem om na te gaan waar hun schoen varen.
  Met betrekking tot het betreurenswaardige ongeval tussen watertaxi en snelboot. Je hebt als RWS/ politie toch echt geen AIS nodig om te zien dat die categorie ( net als ribs) over het algemeen te hard varen al dan niet met ontheffing.

  Geplaatst door: Bart Sprenkeling op
 • De term ‘Privacy’ heeft betrekking op personen. En scheiding tussen privé en werk.
  Echter willen veel schippers die eenmanszaak zijn of met de vrouw varen vaak wel van twee walletjes eten. Inderdaad zou je hun schip ‘privé’ kunnen noemen, omdat het ook hun huis is. En zou AIS dan niet als opsporingsmiddel mogen dienen.
  Gaat het echter om het compleet verbouwen van de roef (privé dus) en het kopen van een nieuwe vriezer, dan moet de factuur ineens volledig op de zaak. Dan is het ineens niet zo privé meer.
  Ik weet, het is allemaal moeilijk en vaag in zo’n situatie. Zet je er een aflosser op die in de roef bivakkeert, dan is het ineens wel een zakelijke ruimte. Maar feit is wel dat het de ene keer als zakelijk opgevoerd wordt (aftrekpost en BTW) en de andere keer over privacy gerept wordt (volgen via AIS). Maar net hoe het uitkomt.

  Geplaatst door: R.A. Steenbergen op
 • De afspraak met de Binnenvaart was om het gebruik van AIS te bevorderen, dat het AIS signaal niet gebruikt mocht worden door opsporingsdiensten en of snelheidscontroles. Het artikel hier boven omschrijft de reden nog eens.
  Dus nee ook Amsterdam mag geen gebruik maken van de AIS gegevens voor opsporings doeleinden.
  Dat verkeers centrales de AIS gegevens gebruiken komt de veiligheid ten goede even als de collega’s onder elkaar.
  AIS is naast de radar een zeer goed veiligheids systeem en dat moet het blijven, het word gevaarlijk als schippers het systeem om moverende reden uit zetten.

  Geplaatst door: Ed Landsmeer op
 • In 2002 stond ineens een politie dienst aan boord bij aankomst in een Australische haven. De mannen hadden gezien op de data dat we ergens 0,2 knoopt te hard door het kanaal gingen. Wij verbaasd, loods kwaad dit was voor het eerst. Regels zijn regels, zeker in Australië. Toen maar gevraagd of men een ijk rapport kon overleggen van onze ais, om te bewijzen dat deze geschikt is voor de taak die hun het gaven. Pure bluf natuurlijk, maar wel einde verhaal.

  Geplaatst door: Brugg Pethke op

Reageer