Schultz (COV): ‘Nu doorpakken en vervoer over water optimaal benutten’

Het Centraal Overleg Vaarwegen ziet, na de beleidsarme begroting van vorig jaar, de afspraken uit het regeerakkoord nu vertaald naar de Rijksbegroting van 2019. ‘Dat betekent meer geld voor vaarweginfrastructuur’, constateert voorzitter Erik Schultz verheugd. Hij roept de minister op door te pakken met verbeteren om vaarwegen af te stemmen op huidige scheepsdimensies. Ook dringt hij aan op extra personeel voor de bediening van verkeersposten, sluizen en bruggen.

Schultz (COV): ‘Nu doorpakken en vervoer over water optimaal benutten'
  • Centraal Overleg Vaarwegen positief kritisch over Rijksbegroting 2019

  • ‘Investeren in vaarwegen houdt Nederland bereikbaar’

  • ‘363 miljoen euro is onvoldoende voor beheer, onderhoud en vervanging’ 

Door Dirk van der Meulen
Het COV is een samenwerking tussen ondernemersorganisatie Evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is er nauw bij betrokken. In COV-verband worden in totaal ruim 18.000 bedrijven vertegenwoordigd uit de binnenvaart en logistiek, waterbouw, handel en industrie.

Water verbindt

Om het belang van vervoer over water te duiden, beschrijft het COV in reactie op de Rijksbegroting hoe via een fijnmazig netwerk van vaarwegen en binnenhavens in Nederland en Duitsland nagenoeg alle belangrijke industriegebieden over het water met elkaar zijn verbonden. Van het totale transportvolume vindt binnen Nederland 34% en grensoverschrijdend 50% over water plaats en er is nog veel ruimte beschikbaar, legt voorzitter Schultz uit. ‘De binnenvaart kan daarom niet alleen de groei in het vervoer opvangen, maar kan ook helpen de toenemende drukte op de Nederlandse wegen, CO2-gunstig, te verminderen.’ Hij roept namens het COV daarom minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op te blijven investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen.

‘Het Centraal Overleg Vaarwegen is blij met de extra investeringen, gezien de groei van de economie en toename van het aantal files in Nederland. Op het water is nog ruimte genoeg om de forse toename in het goederenvervoer op te vangen en te voorkomen dat de Nederlandse wegen verder dichtslibben’, zegt Schultz. ‘Investeren in vaarwegen houdt Nederland bereikbaar.’

Extra kabinetsgeld

In 2019 wordt, overeenkomstig de eerdere toezeggingen van het kabinet, 1 miljard euro toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Het aandeel voor het vaarwegennet daarin bedraagt 191,8 miljoen euro. De extra middelen worden ingezet voor de opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl en het Wilhelminakanaal en de aanpak van knelpunten op de Maas.

Het totale vaarwegbudget bedraagt in 2019 bijna 1,3 miljard euro, in 2018 is 873,1 miljoen euro uitgegeven. Schultz: ‘Na de verregaande bezuinigingen van de voorgaande kabinetten is nu geld nodig om te investeren in betere bediening bij sluizen en bruggen, om achterstallig onderhoud weg te werken en de grootste knelpunten op te heffen. Investeren in vaarwegen is immers investeren in duurzaamheid en economie.’

Afstemmen op huidige schepen

Het kabinet trekt voor beheer, onderhoud en vervanging van bruggen en sluizen in 2019 een bedrag van 363 miljoen euro uit. ‘Dit is onvoldoende om de sterk verouderde infrastructuur adequaat te verbeteren’, constateert COV-voorzitter Erik Schultz. ‘Renoveren en "behouden wat je hebt" is niet voldoende. Het vaarwegennet moet beter afgestemd worden op huidige scheepsdimensies, klaar zijn voor de economische groei en beter bestand tegen klimaatverandering.’

Er is volgens het COV capaciteitsuitbreiding nodig bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis. Schultz: ‘De gemiddelde wachttijd in bij deze sluizen overstijgen structureel de 30 min die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is afgesproken. De lage bruggen op de Schelde-Rijn verbinding die het containervervoer op vier lagen tussen Antwerpen, Rotterdam en het achterland belemmeren, moeten verhoogd worden. Het ophogen van deze bruggen draagt er toe bij dat met dezelfde scheepscapaciteit tot 25% CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Het COV roept de minister op deze kans te pakken.’

Projecten voor 2019

In 2019 streeft het Rijk er volgens de Rijksbegroting naar om de volgende projecten te realiseren:

  • De openstelling van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1;
  • In het Lekkanaal de derde kolk Beatrixsluis, de verbreding van de kanaalzijde en de uitbreiding van ligplaatsen ter plaatse;
  • Start van de capaciteitsuitbreiding van ligplaatsen op de Beneden-Lek;
  • Start met de Toekomstvisie voor de Waal.

Toekomstvisie Waal

Het COV acht het belang van een goede toekomstvisie voor de Waal groot, zegt voorzitter Schultz. ‘De lage waterstanden op de Rijntakken van deze zomer hebben de kwetsbaarheid van het natuurlijke riviersysteem inzichtelijk gemaakt. Het is belangrijk om de Waal, als slagader van de Nederlandse economie, goed te onderhouden en klimaatbestendig te maken. Tijdig baggeren en maatregelen treffen om bodemerosie tegen te gaan zijn van evident belang, zodat de ruim 100.000 schepen die jaarlijks meer dan 230 miljoen ton lading vervoeren, vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken.’

Meer bedienaars nodig

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het vaarwegnetwerk is voor het logistieke proces van essentieel belang, stelt het COV in reactie op de Rijksbegroting. ‘Dit vraagt een ruim bedieningsvenster en flexibiliteit bij sluizen en bruggen, maar ook om voldoende en goed opgeleide bedienaars. Door de verregaande bezuinigingen uit de vorige kabinetten wordt de scheepvaart nu herhaaldelijk geconfronteerd met stremmingen vanwege personele onderbezetting bij verkeersposten, bruggen en sluizen.’

In 2019 wordt 8,6 miljoen euro besteed aan verkeersmanagement. Bediening van objecten valt daar ook onder. Ten opzichte van 2018 is dit bedrag gelijk gebleven en daarmee volgens het COV te laag. Schultz: ‘Om verdere stagnatie te voorkomen zijn meer mensen bij Rijkswaterstaat nodig zodat het serviceniveau verbeterd kan worden, zoals in het regeerakkoord toegezegd.’