Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Dijkversterkingsproject Markermeer in gevaar

DEN HAAG

Het dijkversterkingsproject is al gedeeltelijk aan de gang. Ondanks massaal verzet van omwonenden en organisaties die opkomen voor de cultuurhistorisch waardevolle Markermeerdijken. Maar bij de Raad van State bleek opeens dat het grootschalige project vrij wankel staat.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Reacties (1)
 • Fons (A.D.M.) Elders

  Raad van State en Dijkversterkingsproces Markermeer

  Ondergetekende heeft driemaal bezwaar aangetekend bij de Raad van State [RvS].
  Tweemaal via een voorlopige voorziening: 19.02.2019 en 09.07.2019, en d.d. 19 oktober tijdens de bodemprocedure. Mijn onderzoek betreft (1) de definitieve besluitvorming vanaf eind 2014 tot heden annex (2) de ambtelijke en ministeriële omwegen die deze besluitvorming mogelijk hebben gemaakt.
  Ik beperk me tot (1). Mijn aanklacht bij de Raad van State betreft de besluitvorming van het Ministerie Infrastructuur, (Milieu) en Waterstaat; Bestuur Provincie Noord-Holland; Gedeputeerde Staten N-H, en waterschap Hoogheemraad Holland Noorderkwartier.

  Ministerieel en provinciaal bestuur annex directie waterschap HHNK hebben om hen moverende redenen vitale informatie achtergehouden, ook voor bestuursleden. Allen deelden de ambitie voor een alternatief plan i.s.m. met Boskalis c.s..
  Er is bij de besluitvorming vergaande geheimhouding afgesproken. Vanaf begin 2015 is sprake van doelgerichte misleiding. Wie controleert wie? Is hier geen sprake van overheidsdwang door het legaal buiten werking stellen van bestuurlijke voorschriften, cultureel, erfgoed, milieu- en Natura-2000 wetten via ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (art. 3 van de zes besluiten)?
  Vandaar mijn uitspraak voor de meervoudige kamer: als dit legaal kan, heb je geen dictatuur meer nodig.

  Ir. F. Spaargaren vertelde de rechters mede uit naam van de hoogleraren J.K. Frijling en M. Kok dat bouw van dijken met zand en aarde op het slib en de veengrond van het Markermeer een groot risico inhoudt. Het is veel verstandiger de waterdruk te reguleren via pompen in Houtribdijk en Afsluitdijk. Dit is een beter antwoord op de klimaatcrisis en slechte ecologische kwaliteit van het Markermeer dan een

  De kern van de misleiding, zo niet bedrog, is dat men doet alsof de bestaande 800-jarige DIJK versterkt wordt, zoals de opdracht luidt uit 2006, terwijl dat niet het geval is. Men heeft de monumentale DIJK op voorhand in zestien modules opgedeeld. Hierdoor wordt de unieke gestalte van de DIJK te niet gedaan. Deze DIJK getuigt van veertig generaties strijd tussen Natuur en Cultuur, tussen Water en Land. Onvervangbaar. De Notre-Dame van Holland. Deze dijk wordt opgeofferd aan het Experimentele Projectplan Waterwet voor de aanleg van een recreatief-toeristisch gebied in het Markermeer ter grootte van ca. 140 ha.. Dat laatste heeft HHNK nooit durven zeggen, daarbij gesteund door het Ministerie I & W en het provinciaal bestuur N-H.
  De twee grootste problemen: klimaatcrisis en vertrouwensbreuk tussen burgers en overheid, zijn niet gediend met dit plan.

  De argumentatie van HHNK dat de keus voor de oeverdijk het (toeristische) meekoppelproject mogelijk maakt, niet omgekeerd, blijkt een drogreden, als we de argumentatie herleiden tot een formele propositie: als p dan q; als niet-q, dan niet-p.

  Als p (oeverdijk), dan q (meekoppelproject); als niet-q / geen meekoppelproject, dan niet-p / geen oeverdijk.
  Oeverdijk en meekoppelproject (slechts een woord), blijken identiek te zijn: de één veronderstelt de ander.
  De quasi-oorzakelijke argumentatie blijkt doelgericht te zijn: een doel dat men jarenlang verzweeg.

  De trias politica geeft de rechter het laatste woord in de driehoek bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht. De kern van onze democratie is dat de overheid de wetgeving, the rule of law, respecteert. Rechtsbewustzijn, rechtmatigheid, veiligheid, milieu en nationaal erfgoed staan in deze zaak op het spel.

  Fons Elders

  filosoof – historicus; em. hoogleraar ‘Theorie van de levensbeschouwing’ – UvH, Utrecht

  https://www.fonselders.eu/projects/landscape/zuyderzeedijk-alliantie/ 11.11.2019

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.