Miljoenennota

Binnenvaartsector ziet nog veel onzekerheden in Rijksbegroting 2023

Het is fijn dat er vanaf 2023 meer geld gemoeid is met het onderhoud en de vernieuwing van de Nederlandse vaarwegen, maar er zijn nog tal van ontwikkelingen die ook volgend jaar kopzorgen geven aan de sector. Dat is de reactie van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) op de Rijksbegroting 2023.

Meer geld voor onderhoud, maar ook meer onzekerheden in 2023. Foto ANP

Inflatie, stijgende prijzen en beschikbaarheid van gasolie en stijgende lonen zorgen ervoor dat ondernemen in deze tijden omgeven wordt met onzekerheden. In de Rijksbegroting werd een bedrag van 600 miljoen euro bestemd voor het midden- en kleinbedrijf, waar een merendeel van de varende ondernemers onder valt. Noodzakelijk, noemt KBN het budget, maar de extra lastenverzwaringen en de verhoging van het minimumloon en andere kosten gooit roet in het eten voor het MKB. ‘We zullen pleiten voor een gezond ondernemingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in de binnenvaart.

‘Tegelijkertijd zullen de ondernemers in de binnenvaart een zeer uitdagend ondernemersjaar tegemoet gaan. De hoge inflatie, afnemende koopkracht, stijgende loonkosten, bemanningstekorten, mogelijke brandstofschaarste en stijgende renteontwikkeling waardoor investeringen moeilijker worden, zullen allen bijdragen aan een uitdagend ondernemersklimaat in onze sector’, laat de KBN weten. De sector vreest een loonspiraal door de hoger wordende loonkosten. ‘Samen met MKB Nederland willen we ons inzetten om de loonkosten in de binnenvaart in 2023 beheersbaar te houden.’

Onderhoud infrastructuur

Wel is de sector blij met het extra budget voor onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet. In 2022 was er 460 miljoen bestemd hiervoor, een bedrag dat in 2023 sterk omhoog gegooid wordt naar bijna 592 miljoen euro. In 2024 is er zelfs een bedrag van 744 miljoen euro begroot. ‘De noodzaak van onderhoud en vernieuwing van het vaarwegennet is meer dan duidelijk. De scheepvaart wordt geconfronteerd met een constante stroom van storingen bij veel Nederlandse sluizen, met ongewenste stremmingen als gevolg. De bereikbaarheid van het achterland en de daarin gelegen havens is niet altijd gegarandeerd’, aldus de NVB.

De vereniging van binnenhavens benoemt de droogte in 2022 als een goed leermoment, waarin duidelijk wordt dat een goed bereikbaar achterland niet altijd vanzelfsprekend meer is. ‘Weersextremen vanwege de klimaatverandering zijn van grote invloed op de bevaarbaarheid van vaarwegen en leggen kwetsbaarheden van verbindingen bloot. Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Dit geldt óók onder extreme omstandigheden.’ Extra geld voor infrastructuur is hierbij integraal.

Nationale Mobiliteitsvisie 2050

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt een Nationale Mobiliteitsvisie 2050 op. KBN zegt betrokken te willen worden bij gesprekken over deze plannen, en zal ervoor pleiten dat ook personenvervoer over water een integraal onderdeel wordt van deze visie.

Toch bijmengverplichting vanaf 1 januari?

Er bestaan bij de KBN vraagtekens over een bestaande paragraaf in de begroting voor 2023, waarin de minister zegt voornemens te zijn toch de bijmengverplichting voor de binnenvaart te gaan invoeren vanaf 1 januari volgend jaar. Dit, terwijl in juli nog bekend werd dat deze verplichting uitgesteld zou worden. KBN heeft hierover opheldering gevraagd. Het zou kunnen gaan om verouderde tekst die per ongeluk mee is genomen, wat wel vaker voorkomt in het document. Maar als de bijmengverplichting toch zou ingaan over enkele maanden, zou dat grote druk betekenen voor de sector.

Druk die het niet kan gebruiken, want KBN pleit ook voor robuustere financiering voor vergroening van de binnenvaart. Er loopt wel een subsidieregeling tot 2025 en ook vanuit Europa zijn er miljoenen toegekend aan ZES, maar de bestaande regelingen en subsidies zijn nog niet toereikend. ‘KBN zet zich in om de invoering van nieuwe Europese richtlijnen in nauw overleg met de sector tot stand te laten komen. Ook zien we graag dat de fondsen voor schone motoren voldoende budget krijgen om alle aanvragen te kunnen honoreren en dat het fonds voor SCR katalysatoren wordt uitgebreid met fondsen voor roet en fijnstoffilters.’ Daarnaast zou er meer onderzoek moeten komen naar vergroeningstechnieken voor de binnenvaart.

Lees ook:

Miljoenennota: Dit gaat er gebeuren op de vaarwegen in 2023

Prinsjesdag staat voor de deur: zo reageerde de sector vorig jaar