ASV: OVV-rapport Grave laat teveel vragen onbeantwoord

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in een brief gevraagd de aanbevelingen in het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het stuwongeval bij Grave niet zonder meer over te nemen. Volgens de schippersbond laat het rapport nog teveel vragen onbeantwoord.

De schippers in de Denktank van de ASV hebben het rapport bestudeerd en een uitgebreide reactie opgesteld. Die is toegezonden aan de minister, de OVV en de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij is de zaak met name vanuit de dagelijkse praktijk in de binnenvaart bekeken. De ASV kreeg daarbij de indruk dat de OVV zich onvoldoende op de hoogte heeft laten brengen van die dagelijkse praktijk. ‘Zo viel direct op dat de Maria Valentine niet had mogen vertrekken vanuit Stein, omdat de bemanning onvoldoende rust heeft kunnen nemen buiten de vaartijd. Blijkbaar heeft de OVV dit niet gezien’, stelt de bond in een persbericht. ‘Daarnaast hebben drie van de zeven aanbevelingen betrekking op het varen in de mist. Wat de OVV echter niet heeft meegewogen is het goede zeemanschap dat een schipper moet toepassen in het besluit wel of niet te gaan varen bij extreme (weers)omstandigheden. Slechts summier gaat het rapport in op de ervaring en bekwaamheid van de bemanning. Daardoor heeft de ASV nog veel vragen over de bemanning en zijn handelen. De beantwoording van die vragen is relevant om te beoordelen in welke mate vak(on)bekwaamheid een rol heeft gespeeld in de toedracht en crisisbeheersing.’

Oorzaak

‘Aangezien er geen medische oorzaak is gevonden en het feit dat de bemanning volgens de OVV zeven maanden de tijd had om verklaringen bij te stellen, twijfelen veel schippers aan het onwel worden van de schipper als directe aanleiding. Wellicht twijfelt de OVV hieraan ook, want er is in het rapport ruim aandacht besteed aan de verwarrende weergave van de situatie te Grave in radarbeeld en digitale vaarkaart. Daarbij doet de OVV de aanbeveling dat schepen worden uitgerust met een Voyage Data Recorder.
‘Wat de ASV betreft zijn er nog teveel punten die in het rapport niet opgehelderd worden om de aanbevelingen tot uitvoering te brengen. De ASV constateert echter dat overheden na incidenten als deze altijd de neiging hebben extra regelgeving en voorschriften op te stellen voor de binnenvaart. Op grond van het rapport acht de ASV dat naar aanleiding van dit ongeval niet nodig.’

Lering

De ASV vindt desondanks dat er iets kan worden geleerd uit het rapport. Er moet meer aandacht komen voor de vakbekwaamheid van schippers en worden gekeken naar de druk die opdracht- en werkgevers uitoefenen om onverantwoorde risico’s te nemen. ‘De ASV heeft met haar uitgebreide reactie getracht te verwoorden hoe (veel) schippers tegen het ongeval in Grave aankijken en het onderzoek van de OVV beoordelen. Omdat het belangrijk is de praktijk te betrekken bij overheidsbeleid is het de minister aan te bevelen dit schrijven mee te nemen in haar reactie aan de Tweede Kamer en in de te nemen vervolgstappen.’ (PN )