Tweede Kamer Verkiezingen 2017: De beloftes voor de komende jaren

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt al jaren dat vervoer over water moet worden gestimuleerd en de zee- en binnenvaart een belangrijke bijdrage kan leveren om files op de weg te voorkomen. Maar wat vinden we ervan terug in de verkiezingsprogramma’s voor de Parlementsverkiezingen van 15 maart aanstaande? Weekblad Schuttevaer ploos het voor u uit en wat blijkt: lang niet alle partijen hebben oog voor binnenvaart en nog minder voor zeevaart.

Tweede Kamer Verkiezingen 2017: De beloftes voor de komende jaren
  • De verkiezingsprogramma’s doorgespit

VVD – Zeker Nederland

VVDDe VVD leverde de afgelopen acht jaar met minister Schultz de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze komt na de verkiezingen niet terug als minister. Tijdens de begrotingsbehandeling van haar ministerie in 2014 zei ze dat haar liefde voor de binnenvaart groot is. Met die woorden probeerde ze de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de binnenvaart wat haar betreft niets tekort komt. Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) reisde naar Berlijn om Duitse medestanders te vinden voor aanpassing van de al te strenge nieuwe scheepseisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De liberalen vinden dat alle achterlandverbindingen op orde moeten zijn. ‘Voor de haven van Rotterdam zijn goede verbindingen voor de binnenvaart essentieel. Wij willen dat de bedieningstijden van sluizen en bruggen beter op elkaar en op het spoor- en wegverkeer worden afgestemd. Ook steunen wij de bouw van overlaadstations, weginfrastructuur rondom binnenhavens, het verbreden van sluizen en uitdiepen van hoofdvaarwegen. Ook moeten er voldoende overnachtingsplaatsen zijn.’

Gelijk speelveld

De VVD wil dat de totale reis van een binnenvaartschip zo vlot mogelijk verloopt. Daarvoor zijn volgens de liberalen, naast nieuwe infrastructuur en het beter benutten daarvan, slimme innovatieve oplossingen nodig. ‘Wij hebben de ambitie om in Nederland met slimme mobiliteit voorop te lopen. Wij willen dat bij de uitgaven uit het Infrastructuurfonds hiermee rekening wordt gehouden.’ De VVD wil dat ook na 2030 het Infrastructuurfonds wordt verlengd.

De VVD benadrukt het belang van een level playing field voor zowel de Rotterdamse haven als de zeevaart. Een gelijk internationaal speelveld is van groot belang, maar niet altijd aanwezig. Het Havenbedrijf Rotterdam betaalt op basis van Europese regelgeving vennootschapsbelasting, terwijl dat niet voor alle Europese havens geldt. Havens in onze buurlanden profiteren van staatssteun. Zolang er geen gelijk speelveld is met de ons omringende landen, willen wij dat onze havens worden gecompenseerd voor deze Vpb-plicht.’

De VVD wil verder dat de toezichts- en handhavingskosten in de Nederlandse zeehavens concurrerend zijn met de landen om ons heen en dat voor verdere verduurzaming van de scheep- en luchtvaartsector, zoals de beperking van de CO2-uitstoot en schadelijke stoffen als stikstof, fijnstof en zwavel, internationale afspraken nodig zijn.

PvdA – Een verbonden samenleving

PVDADe PvdA legt in haar verkiezingsprogramma volgens eigen zeggen de focus op ‘het beter en slimmer benutten van bestaande snelwegen en investeringen in de zogenoemde multimodale transportsystemen’. ‘Zo halen we goederenvervoer van de weg naar het schonere watervervoer. Om dit goed mogelijk te maken leggen we meer overslagpunten aan op plekken waar wegen, vaarwegen en spoorwegen samenkomen.’

In navolging van en in antwoord op Duitsland wil de PvdA het vrachtvervoer belasten met een Nederlandse Maut. ‘Deze lasten slaan vooral in het buitenland neer. Het bestaande Eurovignet kan dan worden afgeschaft.’

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi stond samen met SP-Kamerlid Eric Smaling aan de wieg van de hoorzitting in de Tweede Kamer over de noden van de binnenvaart. Jacobi zei groot respect te hebben voor de binnenvaart. ‘Het is een bedrijfstak met familiebedrijven, die de Nederlandse binnenvaart de grootste van Europa hebben gemaakt.’ Jacobi komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer.

Uitstootnormen

De sociaal-democraten willen de vervuiling van de zeevaart aanpakken. ‘De brandstof voor schepen is vaak zeer giftig omdat op volle zee geen nationale controle mogelijk is op deze gifstoffen. Wij pleiten voor opname van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in de brandstof. In Europees verband wensen wij voortschrijdende uitstootnormen voor schepen. In nationaal verband steunen we initiatieven uit de vervoersector om de binnenvaart te vergroenen.’

Ook wil de PvdA het aantal gif-treinen door stedelijk gebied beperken. Niet door de binnenvaart in te schakelen, zoals voorzitter Roland Kortenhorst van Koninklijke BLN-Schuttevaer bepleitte, maar door te investeren in alternatieve routes.

PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu besloot in oktober vorig jaar 110 miljoen euro uit te trekken voor een omleiding van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

SP – Nu wij

SPKamerlid Eric Smaling van de Socialistische Partij (SP) noemde minister Schultz onlangs nog een ‘wegminister’. ‘Ze heeft lovende woorden voor de binnenvaart, maar is krenterig als het gaat om geld voor de sector.’

Het meeste geld uit het Infrastructuurfonds gaat volgens Smaling steevast naar weg en spoor. De SP’er diende daarom in december 2016 samen met Eppo Bruins (ChristenUnie), Betty de Boer (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) een motie in voor meer geld naar de binnenvaart. Een Kamermeerderheid stemde voor, de fracties van CDA en PVV stemden tegen.

In juni vorig jaar diende Smaling samen met PvdA-collega Jacobi ook met succes een motie in om de CCR-eisen voor schepen tot 86 meter alleen toe te passen bij nieuwbouw, verbouw of ombouw. De Tweede Kamer stemde in grote meerderheid voor Smalings motie, tegen stemden onder andere D66 en VVD.

De SP kiest bij investeringen in goederenvervoer zoveel mogelijk voor spoor en een maximale inzet van de binnenvaart, omdat dit het minst belastend is voor het milieu. ‘We investeren in het verduurzamen van de binnenvaartvloot en zorgen ervoor dat jongeren weer een toekomst hebben in deze sector.’

CDA – Keuzes voor een beter Nederland

CDAHet CDA noemt de binnenvaart terloops bij de opmerking de Rotterdamse haven verder te willen ontwikkelen. ‘De binnenvaart kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.’

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert diende vorig jaar een motie in tegen de excessieve beboeting rondom de bemannings- en arbeidstijdenregels. Hoewel de motie werd aangenomen, wilde minister Schultz (VVD) de regels niet terugdraaien. Haar eigen partij was het met haar eens.

Van Helvert vroeg de minister tijdens een algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie I&M ook nog om te kijken naar vervoer over water als oplossing voor de problemen met gif-treinen. Staatssecretaris Dijksma bleek niet direct overtuigd. Ze wees de binnenvaart echter ook niet af als een van de mogelijkheden om de problemen op het spoor de baas te worden. ‘Maar het is ook niet het ei van Columbus’, concludeerde ze. Uiteindelijk koos Dijksma voor investeren in het spoor (zie PvdA).

Familiebedrijven

Het CDA wil echter vooral ruim baan maken voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en familiebedrijven. ‘Wij kiezen voor bedrijven en ondernemers, die in de ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. Het kloppend hart van deze sectoren wordt gevormd door kleine ondernemers en familiebedrijven. Zij zorgen voor ruim 70% van de banen in ons land, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding. Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers. Daarom bieden wij deze ondernemers meer ruimte hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen.’

PVV – Nederland weer van ons

PVVHet verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid (PVV) telt slechts één A4-tje. Belangrijkste en enige punt op de agenda van partijleider Geert Wilders is de de-islamisering van Nederland. ‘Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land’, schrijft Wilders op het pamflet. ‘Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid. Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander.’

Ondanks het summiere verkiezingsprogramma, deed PVV-Kamerlid Dion Graus de afgelopen jaren wel een goed woordje voor de binnenvaart en af en toe wist hij zelfs kleine successen te behalen. Zo diende Graus een motie in voor uitstel van de invoering van abonnementen voor de afgifte van huisvuil in de binnenvaart. Het leidde echter niet tot afstel. Ook zorgde een motie van Graus voor uitstel van enkele punten in de omstreden regels voor nieuwe scheepseisen van de CCR.

D66 – Kansen voor iedereen

D66D66 wil de binnenvaart helpen groener te worden met financieringsmogelijkheden op maat en gericht op innovatie, om daarmee de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof drastisch terug te brengen. Kamerlid Salima Belhaj (D66) vroeg zich tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer af of ‘een soort van energiefonds met een lage rente’ iets zou kunnen zijn.

De partij pleit voor mondiale afspraken voor de scheepvaart die aansluiten bij de afspraken van de klimaattop in Parijs. ‘In Nederland en Europa werken we samen met de lucht- en scheepvaartsector aan schonere motoren en biobrandstoffen en beperken we uitstoot door efficie?nter vervoer.’

Schepen stoten volgens de links-liberalen nog steeds teveel roet, fijnstof, CO2 en andere viezigheid uit. D66 wil ook dat scherp wordt toegezien op de bestaande regels voor scheepvaart in lage emissiezones. ‘Het mag niet lonen om boetes te riskeren. Deze zones breiden we in Europa en mondiaal uit.’

D66 zet, net als het CDA, in op stimulering van innovatie en ondernemerschap bij familiebedrijven. ‘Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen voor familiebedrijven bij de invoering van nieuwe regelgeving. Met deze maatregelen bouwen we aan een cultuur en mentaliteit van ondernemerschap.’

Speelveld

D66 pleit, net als de VVD, voor een gelijk speelveld met hoge eisen voor elke haven en stimuleert de verdere verduurzaming van de Rotterdamse haven. ‘De Rotterdamse haven is van grote economische waarde voor onze economie. Daar waar er sprake is van lasten die de haven oneerlijk op achterstand zetten ten opzichte van andere wereldhavens, dan worden die herzien.’

ChristenUnie – Hoopvol realistisch

ChristenUnieDe ChristenUnie pleit in haar verkiezingsprogramma voor beprijzing van de CO2-uitstoot in Europees verband. Hiervan moeten kleine schippers en de relatief duurzame binnenvaart worden uitgezonderd.

De ChristenUnie kiest naar eigen zeggen voor een sterke en schone binnenvaart. Zo moet het gebruik van schonere motoren worden bevorderd, het aantal ligplaatsvoorzieningen uitgebreid en ook de kleine vaarwegen moeten open blijven. De realisatie van multimodale overslagterminals wordt gestimuleerd. Ook wordt gezorgd voor veilige vaarroutes, bijvoorbeeld door recreatie- en beroepsvaart te scheiden.

Verder wil de ChristenUnie investeren in sluiskolken en vaarwegverdieping om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Bij vervanging worden bruggen verhoogd om vierlaags-containervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Om de binnenvaart te bevorderen is de aanleg van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland van belang. De vergroting van de sluis bij Kornwerderzand heeft wat betreft de ChristenUnie de hoogste prioriteit. ‘De sluis heeft beperkte afmetingen. Hierdoor is het voor bepaalde schepen onmogelijk de sluis te passeren. Overijssel, Flevoland, Drenthe en Frysla?n lopen nu grote economische kansen en werkgelegenheid mis.’

Vergroting van de capaciteit van het vervoer over water bij Delfzijl/Eemshaven is belangrijk voor de noordelijke economie. De ChristenUnie zet zich in om de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren voor langere en hogere schepen. Momenteel vormt de zeesluis bij Delfzijl een flessenhals.

CU-Kamerlid Eppo Bruins zorgde er onlangs voor dat de Nederlandse scheepsbouwsector dit jaar vijf miljoen euro subsidie krijgt voor duurzame scheepsbouw, tenminste als het aan de Tweede Kamer ligt. Bruins diende hiervoor een motie in, die met ruime meerderheid werd aangenomen.

SGP – Stem voor het leven

SGPAls het aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ligt, krijgt de binnenvaart meer ruimte in het mededingingsbeleid voor samenwerking met elkaar om zo een vuist te kunnen maken richting verladers. ‘Vervoer over water is relatief goedkoop en schoon, zeker in een land dat doorsneden wordt door talloze waterwegen’, stelt de SGP. ‘Dat pleit ervoor om meer containers over water te transporteren, en minder over de weg.’

Wat betreft de SGP moeten de binnenvaartschippers ook meer ruimte krijgen om de uitstoot van scheepsmotoren te beperken door andere maatregelen dan alleen de vervanging van motoren. Ook is extra geld nodig voor innovatie in de binnenvaart. De SGP noemt daarbij als voorbeelden projecten rond de aansluiting van spoor- en wegvervoer op binnenvaart (‘modal shift’), het real-time meten van de diepte van vaarwegen en emissiereductie. Omdat volgens de partij nieuwe radarsystemen schippers veel werk uit handen nemen, moeten de bemanningsregels worden aangepast.

Qua infrastructuur wijst de SGP op de vele knelpunten in het vaarwegennet en veel achterstallig onderhoud. ‘Dat geldt ook voor de kleinere vaarwegen, de haarvaten van het transport over water. Om dat noodzakelijke werk te kunnen doen, moet er voldoende geld voor worden gereserveerd. Ook moet het Rijk in samenwerking met gemeenten zorgen voor voldoende laad- en loskades.’

De Tweede Kamerfractie van de SGP kreeg, samen met het CDA, voor elkaar dat bij de Prins Bernhardsluis ter hoogte van Tiel drie extra ligplaatsen werden aangelegd. Aanleiding daarvoor was het ‘Amendement Ligplaatsen’ dat SGP en CDA al in 2011 hadden ingediend.

Partij voor de Dieren – Plan B

PvdDDe Partij voor de Dieren houdt het kort. ‘Duurzaam goederenvervoer over water wordt gestimuleerd, inclusief veerverbindingen.’

50Plus – Omdat ouderen het niet meer pikken!

50plusOuderenpartij 50+ wil dat de Rotterdamse haven voldoende ruimte en faciliteiten krijgt om te groeien. Verder wil de partij onnodige regels schrappen bij de overdracht van het familiebedrijf aan kinderen en moet er meer steun, bescherming en hulp van de overheid voor het MKB komen.

GroenLinks – Tijd voor verandering

GroenLinksGroenLinks, de groene partij van Jesse Klaver wil verdere versnippering van Nederland tegengegaan. Er gaat een streep door de Blankenburgtunnel, de Rijnlandroute, de A13/A16 en de verlenging van de A15. De bak van Amelisweerd wordt niet verbreed. Oneerlijke belastingvrijstellingen voor vliegverkeer worden beperkt door een belasting te introduceren. Er komen geen nieuwe vliegvelden in Nederland en verdere groei van Schiphol is niet nodig door snelle internationale treinverbindingen.

VoorNederland

VoorNederlandVoorNederland, de partij van lijsttrekker Jan Roos wil een half miljard extra investeren in wegen, stoppen met trajectcontroles en de maximumsnelheid op de snelwegen moet overal naar 130. ‘Dat is duidelijker en dus veiliger’, vindt Roos die tevens de BTW en accijnzen wil verlagen, zodat de prijzen van benzine, diesel en LPG fors omlaag gaan. Havens en luchthavens mogen groeien. ‘Dat is goed voor de economie.’

MenS – Partij voor mens en spirit

MenSDe Partij voor Mens en Spirit vindt dat de kleinschalige maakindustrie en ambachten voor Nederland moeten worden behouden. ‘Nu is er veel vrachtverkeer, omdat producten omwille van goedkopere productie of bewerking veelvuldig heen en weer door Europa of andere delen van de wereld worden vervoerd.’ Ook wil MenS dat bevoorrading zoveel mogelijk plaatsheeft via het spoor of een speciaal hiervoor te bouwen goederen-transportbuizensysteem.

Ander belangrijk partijpunt van MenS is de opvang van WiFi-vluchtelingen. ‘In de media wordt uitgebreid aandacht besteed aan vluchtelingen die Nederland binnenkomen, maar er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan Nederlandse burgers die als vluchteling in hun eigen land leven. Deze zijn ziek geworden door elektromagnetische straling en zijn wanhopig op zoek naar stralingsarme plekken. Het wordt steeds moeilijker om zulke plekken te vinden.’

DENK – (Denkend aan Nederland)

DenkDENK wil een Nationale Ondernemerskredietbank oprichten. Het geld daarvoor moet komen uit een verhoging van de bankenbelasting.

Forum voor Democratie

Forum voor DemocratieTransport komt niet voor in het partijprogramma van Forum voor Democratie met als lijsttrekker Thierry Baudet. Zijn partij wil wel onder meer de regels omtrent ziekte en ontslag voor het MKB versoepelen. ‘We willen dat het MKB weer mensen durft aan te nemen. We geven MKB’ers de ruimte om hun mensen te ontslaan, omdat we ervan uitgaan dat ze dat niet onnodig doen. Natuurlijk moeten mensen die toch worden ontslagen een fatsoenlijke uitkering krijgen en snel weer elders aan de slag kunnen. Dat lukt echter alleen als andere bedrijven óók mensen durven aan te nemen.’

Vrijzinnige Partij – De basis op orde, jij telt mee

Vrijzinnige PartijDe huidige eenmanspartij Vrijzinnige Partij van Norbert Klein wil dat er waarde wordt toegekend aan infrastructuur. ‘Infrastructuur wordt nu vaak alleen als kostenpost gezien. De aanleg staat als uitgave vermeld, maar de intrinsieke waarde van infrastructuur wordt momenteel door geen enkele overheid op de balans gezet. Terwijl door de aanleg van infrastructuur waarde aan Nederland wordt toegevoegd. Door deze waarde wel op de balans zichtbaar te maken, wordt het probleem ondervangen dat de meerkosten voor het omleggen of verdiepen van infrastructuur niet wegbezuinigd hoeft te worden, omdat de meerkosten als te hoog worden bestempeld en hiervoor geen budget is.’

Ondernemers Partij

OndernemerspartijDe partij voor ondernemers wil onder meer een verplicht beroepscertificaat voor buitenlandse vrachtvervoerders. Daarbij moeten zij een contract overleggen, waarbij ook de salariëring binnen de normen van de Nederlandse cao valt. Tevens moet er een taaleis wat betreft Nederlands, Engels of Duits worden gesteld. ‘Deze buitenlandse vervoerders kunnen onder de Nederlandse kostprijs rijden en hebben geen cao. Dit heeft vele Nederlandse vervoerders ondertussen de kop gekost. Ook ZZP’ers in het wegvervoer kunnen niet tegen deze voorwaarden op.’

Geen Peil

Geen PeilGeenPeil heeft geen standpunten. ‘Er is geen partijprogramma, er zijn geen standpunten en er is geen verkiezingsfolder’, meldt de partij. ‘Bij GeenPeil bepalen de leden de standpunten. Elke week, voor iedere stemming, bij alle voorstellen. De GeenPeilstemmers, besturen onze Kamerleden op afstand via een app. Als jullie stemmen dat GeenPeil Kamerleden naar links moeten, dan gaan ze naar links. Als jullie besluiten dat GeenPeil Kamerleden naar rechts moeten, dan gáán ze naar rechts. Niets meer, niets minder.’

Niet Stemmers

Niet StemmersDe partij Niet Stemmers belooft de niet-stemmers zichtbaar te maken in het parlement. ‘Niet langer wordt hun stem gekaapt door de andere partijen, vanaf nu krijgen niet-stemmers hun eigen zetels.’

Enige punt in het verkiezingsprogramma is dat de partij in het parlement nooit gaat stemmen. De verkiezingsbeloften zijn dan ook: ‘Wij doen voor 100% wat wij zeggen, wij zullen nooit een concessie doen en wij zullen geen akkoorden sluiten.’

Lokaal in de Kamer

Lokaal in de KamerLokaal in de Kamer is voorstander voor aanleg van nieuwe wegen of aanpak van bestaande knelpunten en wil de vennootschapsbelasting omlaag brengen. ‘Dit stimuleert niet alleen het ondernemerschap van de burgers, maar levert door hogere bestedingsruimte ook hogere koopkracht op.’

Libertarische Partij

Libertarische PartijDe Libertarische Partij heeft de ‘onwrikbare overtuiging’ dat alle mensen een geboorterecht genieten om in vrijheid te leven. ‘Als libertariërs streven wij naar een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt aangevallen. Wij menen dat de initiatie van dwang, geweld en bedrog geen plaats kan hebben in een volwassen samenleving. Wij geloven dat vrede, welvaart en gelukzaligheid enkel volledig gerealiseerd kunnen worden indien alle menselijke relaties berusten op de vrijwillige instemming van de betrokken personen.’

Nieuwe Wegen

Nieuwe Wegen, de partij van oud PvdA-Kamerlid Jacques Monasch heeft als uitgangspunt de menselijke maat centraal in de publieke zaak. Monasch wil ‘onze normen en waarden bewaken en grenzen stellen aan immigratie en illegaliteit’. Maar hij wil ook een sociale economie met gezonde bedrijven en betrokken werknemers en een vijfsterren kwaliteitsoverheid van en voor burgers.

De Burger Beweging

BurgerbewegingDe Burger Beweging is ervan overtuigd dat bij een goed ontwerp van steden het mogelijk is de behoefte aan vervoer met ongeveer driekwart en de behoefte aan auto’s met 90% te verminderen. In de woonwijken moeten alleen nog groepsparkeerplaatsen komen waar zo snel mogelijk alleen nog maar elektrische deel/huurauto’s kunnen worden geparkeerd. Eigen parkeerplaatsen worden taboe.

StemNL

StemNLHet doel van StemNL is herstel van de burgerparticipatie en verbetering van de kwaliteit van ons landsbestuur. ‘Wij willen daarin een actieve rol vervullen. Maar ons initiatief moet wel effect hebben. Burgerinitatieven en referenda hebben dit niet. Daarom hebben wij gekozen voor deze directe aanpak; jouw stem direct in de Tweede Kamer op het moment dat het besluit moet worden genomen.’

Vrije Democratische Partij

Deze partij wil vooral meer aandacht voor allochtonen. Oprichter Buhran Gökalp is echter niet onomstreden. Hij zou zich schuldig maken aan discriminatie van homo’s en joden. Zo is hij voor afschaffing van het homohuwelijk en noemde hij Hitler een jood.

Piratenpartij

PiratenpartijDe Piratenpartij gaat er vanuit dat het leven leuker is als je eigen keuzes maakt. ‘Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen overheid en bedrijven onder controle houden door ze verantwoording te laten afleggen aan de samenleving en burgers inspraak te geven.’

Ook constateert de partij dat het steeds moeilijker is om jezelf anoniem te verplaatsen. De piraten vinden dat ieder mens vrij moet zijn te reizen zonder overheidsbemoeienis. ‘Het gedetailleerd, automatisch en systematisch in kaart brengen van het reisgedrag van burgers moet worden gestopt.’

Jezus Leeft

Jezus LeeftJezus Leeft vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. De belangrijkste punten uit het programma zijn kiezen voor leven, kiezen voor afscheid van de Europese Unie en voor een groene en duurzame samenleving. De partij kiest voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven en wil een Nexit. ‘De EU kan onmogelijk beslissen wat goed is voor Nederland en haar normen en waarden. De EU is te groot, te complex en niet in staat de juiste beslissingen te nemen voor onze maatschappij.’

Artikel 1

Artikel 1De missie van de partij van Sylvana Simons is om de werking van Artikel 1 (gelijke gevallen worden gelijk behandeld, discrimatie op grond van ras, geloof of afkomst is verboden) te versterken. ‘Om te beginnen in de Tweede Kamer, maar ook bij de lokale overheden, de bestuurskamers, de werkvloer, op straat. Wij willen jouw waakhond zijn als het gaat over onze gelijkwaardigheid.’

Tweede Kamer Verkiezingen 2017: De beloftes voor de komende jaren | Schuttevaer.nl

Tweede Kamer Verkiezingen 2017: De beloftes voor de komende jaren

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt al jaren dat vervoer over water moet worden gestimuleerd en de zee- en binnenvaart een belangrijke bijdrage kan leveren om files op de weg te voorkomen. Maar wat vinden we ervan terug in de verkiezingsprogramma’s voor de Parlementsverkiezingen van 15 maart aanstaande? Weekblad Schuttevaer ploos het voor u uit en wat blijkt: lang niet alle partijen hebben oog voor binnenvaart en nog minder voor zeevaart.

Tweede Kamer Verkiezingen 2017: De beloftes voor de komende jaren
  • De verkiezingsprogramma’s doorgespit

VVD – Zeker Nederland

VVDDe VVD leverde de afgelopen acht jaar met minister Schultz de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze komt na de verkiezingen niet terug als minister. Tijdens de begrotingsbehandeling van haar ministerie in 2014 zei ze dat haar liefde voor de binnenvaart groot is. Met die woorden probeerde ze de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de binnenvaart wat haar betreft niets tekort komt. Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) reisde naar Berlijn om Duitse medestanders te vinden voor aanpassing van de al te strenge nieuwe scheepseisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

De liberalen vinden dat alle achterlandverbindingen op orde moeten zijn. ‘Voor de haven van Rotterdam zijn goede verbindingen voor de binnenvaart essentieel. Wij willen dat de bedieningstijden van sluizen en bruggen beter op elkaar en op het spoor- en wegverkeer worden afgestemd. Ook steunen wij de bouw van overlaadstations, weginfrastructuur rondom binnenhavens, het verbreden van sluizen en uitdiepen van hoofdvaarwegen. Ook moeten er voldoende overnachtingsplaatsen zijn.’

Gelijk speelveld

De VVD wil dat de totale reis van een binnenvaartschip zo vlot mogelijk verloopt. Daarvoor zijn volgens de liberalen, naast nieuwe infrastructuur en het beter benutten daarvan, slimme innovatieve oplossingen nodig. ‘Wij hebben de ambitie om in Nederland met slimme mobiliteit voorop te lopen. Wij willen dat bij de uitgaven uit het Infrastructuurfonds hiermee rekening wordt gehouden.’ De VVD wil dat ook na 2030 het Infrastructuurfonds wordt verlengd.

De VVD benadrukt het belang van een level playing field voor zowel de Rotterdamse haven als de zeevaart. Een gelijk internationaal speelveld is van groot belang, maar niet altijd aanwezig. Het Havenbedrijf Rotterdam betaalt op basis van Europese regelgeving vennootschapsbelasting, terwijl dat niet voor alle Europese havens geldt. Havens in onze buurlanden profiteren van staatssteun. Zolang er geen gelijk speelveld is met de ons omringende landen, willen wij dat onze havens worden gecompenseerd voor deze Vpb-plicht.’

De VVD wil verder dat de toezichts- en handhavingskosten in de Nederlandse zeehavens concurrerend zijn met de landen om ons heen en dat voor verdere verduurzaming van de scheep- en luchtvaartsector, zoals de beperking van de CO2-uitstoot en schadelijke stoffen als stikstof, fijnstof en zwavel, internationale afspraken nodig zijn.

PvdA – Een verbonden samenleving

PVDADe PvdA legt in haar verkiezingsprogramma volgens eigen zeggen de focus op ‘het beter en slimmer benutten van bestaande snelwegen en investeringen in de zogenoemde multimodale transportsystemen’. ‘Zo halen we goederenvervoer van de weg naar het schonere watervervoer. Om dit goed mogelijk te maken leggen we meer overslagpunten aan op plekken waar wegen, vaarwegen en spoorwegen samenkomen.’

In navolging van en in antwoord op Duitsland wil de PvdA het vrachtvervoer belasten met een Nederlandse Maut. ‘Deze lasten slaan vooral in het buitenland neer. Het bestaande Eurovignet kan dan worden afgeschaft.’

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi stond samen met SP-Kamerlid Eric Smaling aan de wieg van de hoorzitting in de Tweede Kamer over de noden van de binnenvaart. Jacobi zei groot respect te hebben voor de binnenvaart. ‘Het is een bedrijfstak met familiebedrijven, die de Nederlandse binnenvaart de grootste van Europa hebben gemaakt.’ Jacobi komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer.

Uitstootnormen

De sociaal-democraten willen de vervuiling van de zeevaart aanpakken. ‘De brandstof voor schepen is vaak zeer giftig omdat op volle zee geen nationale controle mogelijk is op deze gifstoffen. Wij pleiten voor opname van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in de brandstof. In Europees verband wensen wij voortschrijdende uitstootnormen voor schepen. In nationaal verband steunen we initiatieven uit de vervoersector om de binnenvaart te vergroenen.’

Ook wil de PvdA het aantal gif-treinen door stedelijk gebied beperken. Niet door de binnenvaart in te schakelen, zoals voorzitter Roland Kortenhorst van Koninklijke BLN-Schuttevaer bepleitte, maar door te investeren in alternatieve routes.

PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu besloot in oktober vorig jaar 110 miljoen euro uit te trekken voor een omleiding van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

SP – Nu wij

SPKamerlid Eric Smaling van de Socialistische Partij (SP) noemde minister Schultz onlangs nog een ‘wegminister’. ‘Ze heeft lovende woorden voor de binnenvaart, maar is krenterig als het gaat om geld voor de sector.’

Het meeste geld uit het Infrastructuurfonds gaat volgens Smaling steevast naar weg en spoor. De SP’er diende daarom in december 2016 samen met Eppo Bruins (ChristenUnie), Betty de Boer (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) een motie in voor meer geld naar de binnenvaart. Een Kamermeerderheid stemde voor, de fracties van CDA en PVV stemden tegen.

In juni vorig jaar diende Smaling samen met PvdA-collega Jacobi ook met succes een motie in om de CCR-eisen voor schepen tot 86 meter alleen toe te passen bij nieuwbouw, verbouw of ombouw. De Tweede Kamer stemde in grote meerderheid voor Smalings motie, tegen stemden onder andere D66 en VVD.

De SP kiest bij investeringen in goederenvervoer zoveel mogelijk voor spoor en een maximale inzet van de binnenvaart, omdat dit het minst belastend is voor het milieu. ‘We investeren in het verduurzamen van de binnenvaartvloot en zorgen ervoor dat jongeren weer een toekomst hebben in deze sector.’

CDA – Keuzes voor een beter Nederland

CDAHet CDA noemt de binnenvaart terloops bij de opmerking de Rotterdamse haven verder te willen ontwikkelen. ‘De binnenvaart kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.’

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert diende vorig jaar een motie in tegen de excessieve beboeting rondom de bemannings- en arbeidstijdenregels. Hoewel de motie werd aangenomen, wilde minister Schultz (VVD) de regels niet terugdraaien. Haar eigen partij was het met haar eens.

Van Helvert vroeg de minister tijdens een algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie I&M ook nog om te kijken naar vervoer over water als oplossing voor de problemen met gif-treinen. Staatssecretaris Dijksma bleek niet direct overtuigd. Ze wees de binnenvaart echter ook niet af als een van de mogelijkheden om de problemen op het spoor de baas te worden. ‘Maar het is ook niet het ei van Columbus’, concludeerde ze. Uiteindelijk koos Dijksma voor investeren in het spoor (zie PvdA).

Familiebedrijven

Het CDA wil echter vooral ruim baan maken voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en familiebedrijven. ‘Wij kiezen voor bedrijven en ondernemers, die in de ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. Het kloppend hart van deze sectoren wordt gevormd door kleine ondernemers en familiebedrijven. Zij zorgen voor ruim 70% van de banen in ons land, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding. Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers. Daarom bieden wij deze ondernemers meer ruimte hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen.’

PVV – Nederland weer van ons

PVVHet verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid (PVV) telt slechts één A4-tje. Belangrijkste en enige punt op de agenda van partijleider Geert Wilders is de de-islamisering van Nederland. ‘Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land’, schrijft Wilders op het pamflet. ‘Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid. Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander.’

Ondanks het summiere verkiezingsprogramma, deed PVV-Kamerlid Dion Graus de afgelopen jaren wel een goed woordje voor de binnenvaart en af en toe wist hij zelfs kleine successen te behalen. Zo diende Graus een motie in voor uitstel van de invoering van abonnementen voor de afgifte van huisvuil in de binnenvaart. Het leidde echter niet tot afstel. Ook zorgde een motie van Graus voor uitstel van enkele punten in de omstreden regels voor nieuwe scheepseisen van de CCR.

D66 – Kansen voor iedereen

D66D66 wil de binnenvaart helpen groener te worden met financieringsmogelijkheden op maat en gericht op innovatie, om daarmee de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof drastisch terug te brengen. Kamerlid Salima Belhaj (D66) vroeg zich tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer af of ‘een soort van energiefonds met een lage rente’ iets zou kunnen zijn.

De partij pleit voor mondiale afspraken voor de scheepvaart die aansluiten bij de afspraken van de klimaattop in Parijs. ‘In Nederland en Europa werken we samen met de lucht- en scheepvaartsector aan schonere motoren en biobrandstoffen en beperken we uitstoot door efficie?nter vervoer.’

Schepen stoten volgens de links-liberalen nog steeds teveel roet, fijnstof, CO2 en andere viezigheid uit. D66 wil ook dat scherp wordt toegezien op de bestaande regels voor scheepvaart in lage emissiezones. ‘Het mag niet lonen om boetes te riskeren. Deze zones breiden we in Europa en mondiaal uit.’

D66 zet, net als het CDA, in op stimulering van innovatie en ondernemerschap bij familiebedrijven. ‘Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen voor familiebedrijven bij de invoering van nieuwe regelgeving. Met deze maatregelen bouwen we aan een cultuur en mentaliteit van ondernemerschap.’

Speelveld

D66 pleit, net als de VVD, voor een gelijk speelveld met hoge eisen voor elke haven en stimuleert de verdere verduurzaming van de Rotterdamse haven. ‘De Rotterdamse haven is van grote economische waarde voor onze economie. Daar waar er sprake is van lasten die de haven oneerlijk op achterstand zetten ten opzichte van andere wereldhavens, dan worden die herzien.’

ChristenUnie – Hoopvol realistisch

ChristenUnieDe ChristenUnie pleit in haar verkiezingsprogramma voor beprijzing van de CO2-uitstoot in Europees verband. Hiervan moeten kleine schippers en de relatief duurzame binnenvaart worden uitgezonderd.

De ChristenUnie kiest naar eigen zeggen voor een sterke en schone binnenvaart. Zo moet het gebruik van schonere motoren worden bevorderd, het aantal ligplaatsvoorzieningen uitgebreid en ook de kleine vaarwegen moeten open blijven. De realisatie van multimodale overslagterminals wordt gestimuleerd. Ook wordt gezorgd voor veilige vaarroutes, bijvoorbeeld door recreatie- en beroepsvaart te scheiden.

Verder wil de ChristenUnie investeren in sluiskolken en vaarwegverdieping om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Bij vervanging worden bruggen verhoogd om vierlaags-containervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Om de binnenvaart te bevorderen is de aanleg van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland van belang. De vergroting van de sluis bij Kornwerderzand heeft wat betreft de ChristenUnie de hoogste prioriteit. ‘De sluis heeft beperkte afmetingen. Hierdoor is het voor bepaalde schepen onmogelijk de sluis te passeren. Overijssel, Flevoland, Drenthe en Frysla?n lopen nu grote economische kansen en werkgelegenheid mis.’

Vergroting van de capaciteit van het vervoer over water bij Delfzijl/Eemshaven is belangrijk voor de noordelijke economie. De ChristenUnie zet zich in om de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren voor langere en hogere schepen. Momenteel vormt de zeesluis bij Delfzijl een flessenhals.

CU-Kamerlid Eppo Bruins zorgde er onlangs voor dat de Nederlandse scheepsbouwsector dit jaar vijf miljoen euro subsidie krijgt voor duurzame scheepsbouw, tenminste als het aan de Tweede Kamer ligt. Bruins diende hiervoor een motie in, die met ruime meerderheid werd aangenomen.

SGP – Stem voor het leven

SGPAls het aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ligt, krijgt de binnenvaart meer ruimte in het mededingingsbeleid voor samenwerking met elkaar om zo een vuist te kunnen maken richting verladers. ‘Vervoer over water is relatief goedkoop en schoon, zeker in een land dat doorsneden wordt door talloze waterwegen’, stelt de SGP. ‘Dat pleit ervoor om meer containers over water te transporteren, en minder over de weg.’

Wat betreft de SGP moeten de binnenvaartschippers ook meer ruimte krijgen om de uitstoot van scheepsmotoren te beperken door andere maatregelen dan alleen de vervanging van motoren. Ook is extra geld nodig voor innovatie in de binnenvaart. De SGP noemt daarbij als voorbeelden projecten rond de aansluiting van spoor- en wegvervoer op binnenvaart (‘modal shift’), het real-time meten van de diepte van vaarwegen en emissiereductie. Omdat volgens de partij nieuwe radarsystemen schippers veel werk uit handen nemen, moeten de bemanningsregels worden aangepast.

Qua infrastructuur wijst de SGP op de vele knelpunten in het vaarwegennet en veel achterstallig onderhoud. ‘Dat geldt ook voor de kleinere vaarwegen, de haarvaten van het transport over water. Om dat noodzakelijke werk te kunnen doen, moet er voldoende geld voor worden gereserveerd. Ook moet het Rijk in samenwerking met gemeenten zorgen voor voldoende laad- en loskades.’

De Tweede Kamerfractie van de SGP kreeg, samen met het CDA, voor elkaar dat bij de Prins Bernhardsluis ter hoogte van Tiel drie extra ligplaatsen werden aangelegd. Aanleiding daarvoor was het ‘Amendement Ligplaatsen’ dat SGP en CDA al in 2011 hadden ingediend.

Partij voor de Dieren – Plan B

PvdDDe Partij voor de Dieren houdt het kort. ‘Duurzaam goederenvervoer over water wordt gestimuleerd, inclusief veerverbindingen.’

50Plus – Omdat ouderen het niet meer pikken!

50plusOuderenpartij 50+ wil dat de Rotterdamse haven voldoende ruimte en faciliteiten krijgt om te groeien. Verder wil de partij onnodige regels schrappen bij de overdracht van het familiebedrijf aan kinderen en moet er meer steun, bescherming en hulp van de overheid voor het MKB komen.

GroenLinks – Tijd voor verandering

GroenLinksGroenLinks, de groene partij van Jesse Klaver wil verdere versnippering van Nederland tegengegaan. Er gaat een streep door de Blankenburgtunnel, de Rijnlandroute, de A13/A16 en de verlenging van de A15. De bak van Amelisweerd wordt niet verbreed. Oneerlijke belastingvrijstellingen voor vliegverkeer worden beperkt door een belasting te introduceren. Er komen geen nieuwe vliegvelden in Nederland en verdere groei van Schiphol is niet nodig door snelle internationale treinverbindingen.

VoorNederland

VoorNederlandVoorNederland, de partij van lijsttrekker Jan Roos wil een half miljard extra investeren in wegen, stoppen met trajectcontroles en de maximumsnelheid op de snelwegen moet overal naar 130. ‘Dat is duidelijker en dus veiliger’, vindt Roos die tevens de BTW en accijnzen wil verlagen, zodat de prijzen van benzine, diesel en LPG fors omlaag gaan. Havens en luchthavens mogen groeien. ‘Dat is goed voor de economie.’

MenS – Partij voor mens en spirit

MenSDe Partij voor Mens en Spirit vindt dat de kleinschalige maakindustrie en ambachten voor Nederland moeten worden behouden. ‘Nu is er veel vrachtverkeer, omdat producten omwille van goedkopere productie of bewerking veelvuldig heen en weer door Europa of andere delen van de wereld worden vervoerd.’ Ook wil MenS dat bevoorrading zoveel mogelijk plaatsheeft via het spoor of een speciaal hiervoor te bouwen goederen-transportbuizensysteem.

Ander belangrijk partijpunt van MenS is de opvang van WiFi-vluchtelingen. ‘In de media wordt uitgebreid aandacht besteed aan vluchtelingen die Nederland binnenkomen, maar er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan Nederlandse burgers die als vluchteling in hun eigen land leven. Deze zijn ziek geworden door elektromagnetische straling en zijn wanhopig op zoek naar stralingsarme plekken. Het wordt steeds moeilijker om zulke plekken te vinden.’

DENK – (Denkend aan Nederland)

DenkDENK wil een Nationale Ondernemerskredietbank oprichten. Het geld daarvoor moet komen uit een verhoging van de bankenbelasting.

Forum voor Democratie

Forum voor DemocratieTransport komt niet voor in het partijprogramma van Forum voor Democratie met als lijsttrekker Thierry Baudet. Zijn partij wil wel onder meer de regels omtrent ziekte en ontslag voor het MKB versoepelen. ‘We willen dat het MKB weer mensen durft aan te nemen. We geven MKB’ers de ruimte om hun mensen te ontslaan, omdat we ervan uitgaan dat ze dat niet onnodig doen. Natuurlijk moeten mensen die toch worden ontslagen een fatsoenlijke uitkering krijgen en snel weer elders aan de slag kunnen. Dat lukt echter alleen als andere bedrijven óók mensen durven aan te nemen.’

Vrijzinnige Partij – De basis op orde, jij telt mee

Vrijzinnige PartijDe huidige eenmanspartij Vrijzinnige Partij van Norbert Klein wil dat er waarde wordt toegekend aan infrastructuur. ‘Infrastructuur wordt nu vaak alleen als kostenpost gezien. De aanleg staat als uitgave vermeld, maar de intrinsieke waarde van infrastructuur wordt momenteel door geen enkele overheid op de balans gezet. Terwijl door de aanleg van infrastructuur waarde aan Nederland wordt toegevoegd. Door deze waarde wel op de balans zichtbaar te maken, wordt het probleem ondervangen dat de meerkosten voor het omleggen of verdiepen van infrastructuur niet wegbezuinigd hoeft te worden, omdat de meerkosten als te hoog worden bestempeld en hiervoor geen budget is.’

Ondernemers Partij

OndernemerspartijDe partij voor ondernemers wil onder meer een verplicht beroepscertificaat voor buitenlandse vrachtvervoerders. Daarbij moeten zij een contract overleggen, waarbij ook de salariëring binnen de normen van de Nederlandse cao valt. Tevens moet er een taaleis wat betreft Nederlands, Engels of Duits worden gesteld. ‘Deze buitenlandse vervoerders kunnen onder de Nederlandse kostprijs rijden en hebben geen cao. Dit heeft vele Nederlandse vervoerders ondertussen de kop gekost. Ook ZZP’ers in het wegvervoer kunnen niet tegen deze voorwaarden op.’

Geen Peil

Geen PeilGeenPeil heeft geen standpunten. ‘Er is geen partijprogramma, er zijn geen standpunten en er is geen verkiezingsfolder’, meldt de partij. ‘Bij GeenPeil bepalen de leden de standpunten. Elke week, voor iedere stemming, bij alle voorstellen. De GeenPeilstemmers, besturen onze Kamerleden op afstand via een app. Als jullie stemmen dat GeenPeil Kamerleden naar links moeten, dan gaan ze naar links. Als jullie besluiten dat GeenPeil Kamerleden naar rechts moeten, dan gáán ze naar rechts. Niets meer, niets minder.’

Niet Stemmers

Niet StemmersDe partij Niet Stemmers belooft de niet-stemmers zichtbaar te maken in het parlement. ‘Niet langer wordt hun stem gekaapt door de andere partijen, vanaf nu krijgen niet-stemmers hun eigen zetels.’

Enige punt in het verkiezingsprogramma is dat de partij in het parlement nooit gaat stemmen. De verkiezingsbeloften zijn dan ook: ‘Wij doen voor 100% wat wij zeggen, wij zullen nooit een concessie doen en wij zullen geen akkoorden sluiten.’

Lokaal in de Kamer

Lokaal in de KamerLokaal in de Kamer is voorstander voor aanleg van nieuwe wegen of aanpak van bestaande knelpunten en wil de vennootschapsbelasting omlaag brengen. ‘Dit stimuleert niet alleen het ondernemerschap van de burgers, maar levert door hogere bestedingsruimte ook hogere koopkracht op.’

Libertarische Partij

Libertarische PartijDe Libertarische Partij heeft de ‘onwrikbare overtuiging’ dat alle mensen een geboorterecht genieten om in vrijheid te leven. ‘Als libertariërs streven wij naar een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt aangevallen. Wij menen dat de initiatie van dwang, geweld en bedrog geen plaats kan hebben in een volwassen samenleving. Wij geloven dat vrede, welvaart en gelukzaligheid enkel volledig gerealiseerd kunnen worden indien alle menselijke relaties berusten op de vrijwillige instemming van de betrokken personen.’

Nieuwe Wegen

Nieuwe Wegen, de partij van oud PvdA-Kamerlid Jacques Monasch heeft als uitgangspunt de menselijke maat centraal in de publieke zaak. Monasch wil ‘onze normen en waarden bewaken en grenzen stellen aan immigratie en illegaliteit’. Maar hij wil ook een sociale economie met gezonde bedrijven en betrokken werknemers en een vijfsterren kwaliteitsoverheid van en voor burgers.

De Burger Beweging

BurgerbewegingDe Burger Beweging is ervan overtuigd dat bij een goed ontwerp van steden het mogelijk is de behoefte aan vervoer met ongeveer driekwart en de behoefte aan auto’s met 90% te verminderen. In de woonwijken moeten alleen nog groepsparkeerplaatsen komen waar zo snel mogelijk alleen nog maar elektrische deel/huurauto’s kunnen worden geparkeerd. Eigen parkeerplaatsen worden taboe.

StemNL

StemNLHet doel van StemNL is herstel van de burgerparticipatie en verbetering van de kwaliteit van ons landsbestuur. ‘Wij willen daarin een actieve rol vervullen. Maar ons initiatief moet wel effect hebben. Burgerinitatieven en referenda hebben dit niet. Daarom hebben wij gekozen voor deze directe aanpak; jouw stem direct in de Tweede Kamer op het moment dat het besluit moet worden genomen.’

Vrije Democratische Partij

Deze partij wil vooral meer aandacht voor allochtonen. Oprichter Buhran Gökalp is echter niet onomstreden. Hij zou zich schuldig maken aan discriminatie van homo’s en joden. Zo is hij voor afschaffing van het homohuwelijk en noemde hij Hitler een jood.

Piratenpartij

PiratenpartijDe Piratenpartij gaat er vanuit dat het leven leuker is als je eigen keuzes maakt. ‘Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen overheid en bedrijven onder controle houden door ze verantwoording te laten afleggen aan de samenleving en burgers inspraak te geven.’

Ook constateert de partij dat het steeds moeilijker is om jezelf anoniem te verplaatsen. De piraten vinden dat ieder mens vrij moet zijn te reizen zonder overheidsbemoeienis. ‘Het gedetailleerd, automatisch en systematisch in kaart brengen van het reisgedrag van burgers moet worden gestopt.’

Jezus Leeft

Jezus LeeftJezus Leeft vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. De belangrijkste punten uit het programma zijn kiezen voor leven, kiezen voor afscheid van de Europese Unie en voor een groene en duurzame samenleving. De partij kiest voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven en wil een Nexit. ‘De EU kan onmogelijk beslissen wat goed is voor Nederland en haar normen en waarden. De EU is te groot, te complex en niet in staat de juiste beslissingen te nemen voor onze maatschappij.’

Artikel 1

Artikel 1De missie van de partij van Sylvana Simons is om de werking van Artikel 1 (gelijke gevallen worden gelijk behandeld, discrimatie op grond van ras, geloof of afkomst is verboden) te versterken. ‘Om te beginnen in de Tweede Kamer, maar ook bij de lokale overheden, de bestuurskamers, de werkvloer, op straat. Wij willen jouw waakhond zijn als het gaat over onze gelijkwaardigheid.’