Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Gebruikersvoorwaarden Schuttevaer account

1. Toepasselijkheid

ProMedia MBM B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7417 DA) Deventer aan de Mr H.F. de Boerlaan 28 (hierna: "ProMedia"), is uitgever van onder meer Schuttevaer.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het account voor Schuttevaer.nl van ProMedia MBM B.V. (hierna "het Schuttevaer account"). Met het Schuttevaer account kunt u met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website en app van Schuttevaer teneinde gebruik te maken van de diensten van Schuttevaer. Aan het gebruik van dit account zitten voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden worden hieronder nader uitgewerkt. Door een account aan te maken voor Schuttevaer.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden. U dient dit dan ook expliciet kenbaar te maken door een aanvinkhokje aan te vinken.

2. Schuttevaer account en het gebruik hiervan

  1. Indien u gebruik wenst te maken van het Schuttevaer account, dient u zich eerst aan te melden en te registreren.
  2. Voor het aanmaken dient u de volgende persoonsgegevens in te voeren: voor- en achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig e-mailadres. Wij zullen deze gegevens conform het privacystatement bewaren en gebruiken. Het privacystatement vindt u hier . Door een account aan te maken geeft u toestemming voor alle verwerkingen van uw persoonsgegevens. Uiteraard zullen alle verwerkingen in lijn met het doel zijn waarvoor deze zijn verkregen en conform het privacystatement plaatsvinden.
  3. Het door u aangemaakte account dient u te allen tijde middels de gebruikersnaam en door u bedachte wachtwoord af te schermen voor derden. Het is u niet toegestaan het wachtwoord met derden te delen. Het account is dan ook strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de gebruikersnaam en wachtwoord te exploiteren. U bent dan ook zelf aansprakelijk voor alle handelingen die middels uw account worden verricht. Als u het vermoeden heeft dat uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om ProMedia hier per direct van op de hoogte te stellen.
  4. ProMedia heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van ProMedia in strijd handelt met deze voorwaarden.
  5. ProMedia zal zich redelijkerwijs inspannen om het Schuttevaer account aan u ter beschikking te stellen en bereikbaar te houden. ProMedia kan evenwel niet garanderen dat de website en/of het Schuttevaer account te allen tijde of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. ProMedia heeft steeds het recht om de toegang tot de website of het Schuttevaer account onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, verbetering daarvan of enig andere reden. ProMedia streeft ernaar om de gebruikers tijdig op de hoogte te stellen van een eventueel onderhoud waardoor het account tijdelijk niet bereikbaar is. ProMedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of de diensten, ongeacht de oorzaak daarvan.
  6. U bent verantwoordelijk voor de directe en indirecte kosten die gemoeid zijn met het gebruik van het Schuttevaer account. U bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor een deugdelijk en werkend apparaat, netwerktoegang, internetverbinding, geschikte hardware en software voor het gebruik van het Schuttevaer account.
  7. ProMedia behoudt zich het recht voor om delen van het Schuttevaer account aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen en het beheer van het Schuttevaer account geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

3. Gebruikregels

ProMedia wenst met haar website een prettige plek te creëren waar een ieder zich vrij voelt om te reageren en ieder zich vrij voelt om de website te blijven gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de website een prettige plek blijft, hebben wij een aantal eenvoudige regels en adviezen opgesteld.

ProMedia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen of deze te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

ProMedia sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie of content uit alsook voor het gebruik van de dienst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ProMedia. ProMedia is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bijvoorbeeld bedrijfsstagnatie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk indient bij ProMedia.

Indien sprake is van een overmachtsituatie dan is ProMedia nooit gehouden tot betaling van enige vorm van vergoeding voor de bij u ontstane schade. Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan: Oorlog, storingen of uitvallen van internet, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen en brand.

U bent aansprakelijk en vrijwaart ProMedia voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content.

5. Licentie

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites berusten uitsluitend bij ProMedia. ProMedia behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van ProMedia voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProMedia is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook websites van ProMedia geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u ProMedia een onvoorwaardelijke licentie van onbeperkte duur om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan, anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde.

6. Privacy en cookies

Het privacystatement van ProMedia is van toepassing op ieder gebruik van websites van ProMediaa en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacystatement te gaan.

ProMedia legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van ProMedia vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u hier teruglezen in het cookiestatement van ProMedia.

7. Duur

Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd. De voorwaarden gaan in zodra u zich voor het account aanmeldt.

Wanneer ProMedia heeft moeten constateren dat u geruime tijd geen gebruik heeft gemaakt van het account, heeft zij het recht het account af te sluiten. Onder geruime tijd in dit artikel wordt verstaan een periode van 12 maanden. Uiteraard zal ProMedia u tijdig van het voornemen op de hoogte stellen, opdat u nog kunt voorkomen dat het account wordt afgesloten.

8. Slotbepalingen

ProMedia kan deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Mocht u een wijziging niet willen accepteren, is het mogelijk voor de aangekondigde wijzigingsdatum uw account op te zeggen. Heeft u dit niet gedaan, dan wordt geacht dat u akkoord bent met de voorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen in stand blijven en tussen ProMedia en u blijven gelden. De niet-geldige bepaling zal door ProMedia en u worden vervangen door een bepaling die wel geldt tussen ProMediaen u en zoveel als mogelijk dezelfde strekking heeft als de niet-geldige bepaling.

De versie van de communicatie en informatie opgeslagen bij ProMedia wordt geacht juist te zijn, tenzij u het tegenbewijs aanlevert.

ProMedia kan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst overdragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteiten van haar overneemt.

Op deze gebruikersvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het Schuttevaer account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Zwolle is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.