Disclaimer

De website Schuttevaer is een product van ProMedia MBM BV. Schuttevaer staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Schuttevaer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Schuttevaer zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toesteming van ProMedia worden gebruikt op welke wijze dan ook.

Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij ProMedia MBM BV of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProMedia MBM BV niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Schuttevaer (ongeacht de drager) of op schuttevaer.nl (of op gelieerde websites), te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van ProMedia MBM BV wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het vermelden van Schuttevaer of schuttevaer.nl als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen. Het auteursrechtvoorbehoud geldt tevens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.

Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van Schuttevaer of schuttevaer.nl dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via redactie@schuttevaer.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Schuttevaer of schuttevaer.nl.

ProMedia MBM BV (en aan haar gelieerde titels en websites, waaronder Schuttevaer) zoekt actief naar misbruik van haar auteursrechten en databankrechten. Indien u inbreuk maakt op de rechten van ProMedia BV wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

© ProMedia MBM BV